• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Kế hoạch kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý ngành Công Thương

(Cập nhật: 01/06/2020)
Ngày 03 tháng 02 năm 2020, Bộ Công Thương bành hành Kế hoạch số 657/KH-BCT về việc triển khai công tác kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương. Qua đó, nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương; đánh giá việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các nhóm thực phẩm được phân công quản lý tại Phụ lục IV, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.

Trên cơ sở Kế hoạch số 657/KH-BCT, Sở Công Thương tỉnh Bến Tre đã ban hành kế hoạch kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý ngành Công Thương. Thông qua công tác kiểm tra, Sở Công Thương sẽ tiếp tục tuyên truyền chính sách pháp luật  và các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm như: Nghị định số 15/2018/NĐ-CP, Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm, Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, Thông tư số 43/2018/TT-BCT ngày 15/11/2018 của Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương,…

Nội dung kiểm tra: Sẽ thực hiện kiểm tra hồ sơ liên quan đến thực phẩm, quy trình sản xuất thực phẩm; kiểm tra hiện trạng của cơ sở sản xuất (Cơ sở vật chất; trang thiết bị, dụng cụ sản xuất, chế biến thực phẩm; người trực tiếp sản xuất, chế biến thực phẩm; bảo quản thực phẩm trong sản xuất;...)

Đối tượng kiểm tra: Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất bánh Trung thu; Các cơ sở sản xuất rượu thủ công, các sản phẩm chế biến bột, tinh bột và các sản phẩm đặc thù, truyền thống trên địa bàn tỉnh Bến Tre. (Các nhóm sản phẩm quy định tại khoản 8, 9, 10, Điều 36 và Phụ lục 4, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP).

Hình thức, thời gian kiểm tra: Kiểm tra theo Kế hoạch có thông báo trước hoặc kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm. Thời gian kiểm tra: Quý II và quý III năm 2020.

Sở Công Thương tỉnh Bến Tre sẽ phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản, Phòng kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thành phố tiến hành kiểm tra thực tế việc tuân thủ các quy định của pháp luật về chất lượng, an toàn thực phẩm tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh theo nội dung kế hoạch, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm; nhắc nhở hoặc lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt theo thẩm quyền đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm../.
 
Nguồn: TT Sở – SCT