• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Thông báo về việc danh sách cơ sở thực hiện tự công bố sản phẩm

(Cập nhật: 29/03/2024)
Thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm.

 
Sở Công thương thông báo danh sách các cơ sở sản xuất thực phẩm tự công bố sản phẩm từ ngày 16/3/2024 đến ngày 29/3/2024.
Thông báo tự công bố sản phẩm