• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Kế hoạch triển khai đề án tổng thể bảo vệ môi trường làng nghề đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bến Tre

(Cập nhật: 18/03/2014)

Ngày 04/3/2014, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 843/KH-UBND Triển khai. Đề án tổng thể bảo vệ môi trường làng nghề đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bến Tre (giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2015).

Mục tiêu cụ thể đặt ra là quản lý thông tin về số lượng và hiện trạng sản xuất, hiện trạng môi trường các làng nghề được công nhận, làng nghề chưa được công nhận và làng nghề truyền thống; đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường tại các làng nghề, theo dõi thường xuyên, liên tục. Chất lượng môi trường tại các làng nghề hiện đang ô nhiễm, công khai danh sách các làng nghề ô nhiễm môi trường. Quản lý chặt chẽ việc công nhận làng nghề gắn với các điều kiện vệ sinh môi trường; hoàn thành việc rà soát lại danh mục làng nghề được công nhận, đảm bảo 100% làng nghề được công nhận đáp ứng dầy đủ các điều kiện về bảo vệ môi trường; hoàn thành việc phân loại các hộ, cơ sở sản xuất trong làng nghề theo loại hình sản xuất và nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Không hình thành mới các cơ sở thuộc loại hình sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao hoặc có công đoạn sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao tại khu vực dân cư nông thôn. Xử lý triệt để ô nhiễm tại 47 làng nghề gây ô nhiễm môi trường đặc biệt nghiêm trọng theo Chương trình mục tiêu quốc gia khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường giai đoạn 2012 – 2015 do Bộ Tài nguyên và Môi trường xác định và công bố.

Kế hoạch cũng phân công trách nhiệm cụ thể của Sở Công Thương: Trong việc quản lý các làng nghề đáp ứng các điều kiện về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh: Quản lý chặt chẽ việc công nhận mới các làng nghề đảm bảo các điều kiện về bảo vệ môi trường. Thực hiện rà soát và kiến nghị điều chỉnh quy hoạch các khu cụm công nghiệp để đảm bảo có đủ các hạng mục về công trình bảo vệ môi trường. Rà soát việc tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường của các khu, cụm công nghiệp đã xây dựng; lập và tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư nâng cấp các hạng mục công trình bảo vệ môi trường đối với các khu, cụm công nghiệp chưa đảm bảo các điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định. Khuyến khích và tạo điều kiện cho việc thành lập Tổ tự quản về bảo vệ môi trường; xây dựng Hương ước, Quy ước về bảo vệ môi trường hoặc Hương ước, Quy ước trong đó có nội dung về bảo vệ môi trường tại làng nghề. Trong việc quản lý về môi trường đối với các cơ sở trong làng nghề: Quản lý chặt chẽ hoạt động của các cơ sở trong làng nghề, không cho phép hình thành mới các cơ sở nhóm B (cơ sở có công đoạn sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao) và nhóm C (cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao) trong khu dân cư nông thôn./.

Nguồn: Sở Công Thương