• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Việt Nam: Diện tích và sản lượng dừa đến năm 2020

(Cập nhật: 01/12/2021)

Diện tích và sản lượng dừa đến năm 2020 của Việt Nam, do Hiệp hội Dừa Bến Tre tổng hợp theo Niên giám thống kê của các tỉnh có số liệu về dừa và Niên giám thống kê của Cộng đồng Dừa Quốc tế (International Coconut Community - ICC).

Việt Nam: Diện tích và sản lượng dừa đến năm 2020


Ghi chú:
Cộng (1): Tổng hợp theo Niên giám thống kê của các tỉnh có số liệu về dừa
Các tỉnh khác (2): Chưa có số liệu
Cả nước (3): Số liệu theo Niên giám thống kê của Cộng đồng Dừa Quốc tế
                                    (International Coconut Community - ICC).
(*) Số liệu sơ bộ 
Nguồn: Hiệp hội Dừa Bến Tre