• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Kết quả xét duyệt danh mục đề án khuyến công tỉnh năm 2020

Kết quả xét duyệt danh mục đề án khuyến công tỉnh năm 2020

(Cập nhật: 12/05/2020)
Ngày 28 tháng 4 năm 2020, tại Phòng họp Sở Công Thương, Hội đồng xét duyệt đề án khuyến công tổ chức họp xét duyệt Danh mục các đề án khuyến công năm 2020 do Ông Châu Văn Bình- Giám đốc Sở Công Thương, Chủ tịch hội đồng - Chủ trì cuộc họp.

Qua khảo sát 48 đơn vị đăng ký vốn khuyến công tại địa bàn các huyện, thành phố. Phòng Quản lý công nghiệp, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại đã thống nhất lựa chọn và đề xuất danh mục gồm 28 đề án trình Hội đồng xem xét lựa chọn các đề án có tính khả thi để hỗ trợ vốn khuyến công năm 2020. Đồng thời, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại đã báo cáo làm rõ tình hình và nhu cầu đầu tư của các đơn vị đã khảo sát.

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng cũng trao đổi, thảo luận về thông tin các đề án, nhu cầu hỗ trợ đầu tư, xem xét về tính khả thi, điều kiện xét hỗ trợ kinh phí khuyến công nhằm đem lại hiệu quả, tránh hỗ trợ đầu tư làm lãng phí ngân sách nhà nước. Đặc biệt, Hội đồng đã đề nghị ưu tiên xem xét hỗ trợ đầu tư các đề án Hợp tác xã (HTX) để phát triển mô hình HTX theo chủ trương của tỉnh và góp phần đẩy mạnh phát triển sản phẩm đặc sản địa phương.

Ngoài ra, nguồn kinh phí khuyến công cũng ưu tiên xét hỗ trợ cho các đơn vị có đề án đầu tư để phát triển sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu; các dự án khởi nghiệp tiêu biểu của tỉnh.

Sau cuộc họp, trên cơ sở đề xuất của Hội đồng xét duyệt, đề án Sở Công Thương đã thống nhất lựa chọn ra danh mục gồm 21 đề án Đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất để hỗ trợ vốn khuyến công tỉnh năm 2020. (Xem chi tiết kết quả xét duyệt danh mục tại đây). Đồng thời cũng đề nghị Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại rà soát lại danh mục các đề án được xét duyệt, đảm bảo các đơn vị đề nghị hỗ trợ đầu tư phải tuân thủ các điều kiện về bảo vệ môi trường, đảm bảo vốn đối ứng để thực hiện đầu tư đúng tiến độ.

Sở Công Thương đã chỉ đạo Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại phân công cụ thể cán bộ phụ trách từng nhóm đề án, phối hợp với địa phương, lên kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng đề án, đảm bảo chất lượng nội dung, trình bày rõ ràng, đầy đủ thông tin; yêu cầu về thời gian thực hiện, để sớm trình Hội đồng xét duyệt nội dung và kinh phí hỗ trợ.
 
Nguồn: QLCN-SCT