• EMAIL:
  sct@bentre.gov.vn
 • ĐIỆN THOẠI:
  0275.3822 365- 3822 251
 • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
  Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
  0275.6281888 - 0275.3822403
Triển khai Quyết định ban hành Quy trình kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công đoàn

Triển khai Quyết định ban hành Quy trình kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công đoàn

(Cập nhật: 13/08/2020)
Ngày 08/6/2020, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Quyết định số 684/QĐ-TLĐ về việc ban hành Quy trình kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công công đoàn. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Quyết định bao gồm 07 quy trình cụ thể sau:
         
          1. Quy trình kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam;
          2. Quy trình kiểm tra khi tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm;
          3. Quy trình kiểm tra tài chính, tài sản công đoàn;
          4. Quy trình giám sát trong tổ chúc công đoàn;
          5. Quy trình xử lý kỷ luật trong tổ chức công đoàn;
          6. Quy trình giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại;
          7. Quy trình giải quyết và tham gia giải quyết tố cáo.  
          Ban chấp hành CĐCS Sở Công Thương đã thông tin phổ biến đến CBCCVC, đoàn viên công đoàn cơ quan. (đính kèm Quyết định 684/QĐ-TLĐ)
Nguồn: P. KHTCTH – SCT