• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Thông báo thiết lập đường dây nóng của Sở Công Thương

Thông báo thiết lập đường dây nóng của Sở Công Thương

(Cập nhật: 24/08/2020)
Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP, ngày 07 tháng 08 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2008 của Chính phủ về việc tiếp nhận, xử lý, phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;

Để tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các vấn đề thuộc phạm vi quản lý nhà nước trên lĩnh vực Công Thương trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Sở Công Thương xin thông báo số điện thoại và hộp thư điện tử đường dây nóng tiếp nhận, phản ánh, kiến nghị như sau:
- Số điện thoại: 02753 822 365.
- Địa chỉ mail: sct@bentre.gov.vn
- Điện thoại di động của ông Nguyễn Văn Niệm, Phó Giám đốc Sở: 0918 816 622.
Sở Công Thương xin thông báo đến các cá nhân, tổ chức biết để liên hệ./.

 
Nguồn: SCT