• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Kết quả đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018
Ảnh minh hoạ (nguồn: Internet)

Kết quả đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018

(Cập nhật: 15/03/2019)

Thực hiện Kế hoạch số 735/KH-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Kế hoạch số 109/KH-TTCP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Thanh tra Chính phủ về đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2018; Sở Công Thương tỉnh Bến Tre thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) theo hướng dẫn với một số kết quả như sau:

Trong năm 2018, Sở Công Thương tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên về PCTN. Trên cơ sở đó, đơn vị đã ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch số 79/KH-SCT ngày 16/01/2018 về việc thực hiện công tác PCTN, đồng thời chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch thực hiện công tác PCTN của đơn vị mình và báo cáo định kỳ theo quy định về Sở Công Thương để theo dõi, tổng hợp.

Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số  402/KH-SCT ngày 19/3/2018 về tổ chức, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018, thường xuyên nhắc nhở tuyên truyền thực hiện các quy định, các văn bản chỉ đạo của cấp trên về PCTN; đồng thời chỉ đạo các đoàn thể (Công đoàn, Đoàn thanh niên) thường xuyên kết hợp chính quyền tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với nhiều hình thức đa dạng, thiết thực. Từ đó, nhắc nhở, yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Đơn vị đã tổ chức thanh tra công tác quản lý tài chính, tài sản và trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN tại Chi cục Quản lý thị trường theo Kế hoạch số 253/KH-SCT ngày 13/02/2018 của Sở Công Thương. Kết quả: Qua thanh tra, kiểm tra, không phát hiện trường hợp vi phạm pháp luật về tham nhũng hoặc tiêu cực, cũng như không có sai phạm về công tác quản lý tài chính, tài sản. Đối với những hạn chế, tồn tại phát hiện qua thanh tra, kiểm tra được nhắc nhở, đơn vị đã kịp thời chấn chỉnh và khắc phục. Kết thúc thanh tra, đã ban hành Kết luận số 664/KL-SCT ngày 19/4/2018 và gửi về Thanh tra tỉnh theo quy định.

Ngoài ra, lãnh đạo Sở Công Thương còn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc định kỳ tổ chức tự kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN, lãng phí tại cơ quan, đơn vị mình; kịp thời chấn chỉnh các sai sót trong công tác quản lý tài chính, ngân sách và tài sản của cơ quan, đơn vị; đồng thời đề ra các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí để triển khai thực hiện mang lại hiệu quả thiết thực.

 Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng như: Công khai, minh bạch trong các hoạt động; minh bạch tài sản, thu nhập của cơ quan, đơn vị; xây dựng, thực hiện chế độ định mức, tiêu chuẩn; ban hành quy chế chi tiêu nội bộ; cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành. Các đơn vị ngày càng có ý thức và trách nhiệm hơn trong các hoạt động của mình để từng bước kiểm soát được việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ngày càng được quan tâm, chú trọng; gắn liền công tác thanh tra, kiểm tra với việc phát hiện, phòng ngừa, nâng cao hiệu quả công tác PCTN, chống lãng phí. Qua đó, dần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định pháp luật nói chung, các quy định về PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong việc thực thi nhiệm vụ được giao./.

 Nguồn: TT Sở – SCT