• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019
Ảnh minh hoạ (nguồn: Internet)

Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019

(Cập nhật: 13/03/2019)

Ngày 28/02 vừa qua, Sở Công Thương tỉnh Bến Tre đã ban hành Kế hoạch số 264/KH-SCT về thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2019.

Kế hoạch nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật theo Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân; Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, Luật PBGDPL, Luật Tiếp cận thông tin; tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PBGDPL, góp phần đưa các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến các đối tượng một cách thường xuyên, kịp thời, nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức cũng như các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh; hạn chế hành vi vi phạm pháp luật, thực hiện nếp sống văn minh, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Nội dung chính của kế hoạch gồm:

Phổ biến văn bản pháp luật về quản lý, phát triển công nghiệp: Dự kiến tổ chức 01 lớp; nội dung phổ biến là quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Bến Tre; quy chế quản lý và sử dụng kinh phí phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ và các quy định mới liên quan đến lĩnh vực quản lý, phát triển công nghiệp.

Phổ biến Hiệp định Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP): Dự kiến tổ chức 01 lớp; nội dung phổ biến là Hiệp định CPTPP – Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương và các quy định mới liên quan đến hội nhập kinh tế quốc tế.

Tổ chức hội nghị tuyên truyền thông tin về Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15/3: Dự kiến tổ chức 01 lớp; nội dung phổ biến gồm các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quyền lợi người tiêu dùng.

Tập huấn, tuyên truyền pháp luật về an toàn hóa chất: Dự kiến tổ chức 01 lớp; nội dung phổ biến gồm các quy định, văn bản quy phạm pháp luật mới liên quan đến lĩnh vực an toàn hóa chất.

Tập huấn, tuyên truyền pháp luật về khí dầu mỏ hóa lỏng: Dự kiến tổ chức 01 lớp; nội dung phổ biến gồm các quy định, văn bản QPPL mới liên quan đến lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng.

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn thực phẩm: Dự kiến tổ chức 07 lớp; nội dung phổ biến gồm các quy định, văn bản pháp luật mới liên quan đến lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc quản lý ngành Công Thương.

Tổ chức ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Dự kiến tổ chức 01 buổi tại Sở Công Thương; nội dung phổ biến gồm các luật, pháp lệnh mới được ban hành; giới thiệu các chủ trương, quan điểm, chính sách, quy định mới hoặc sửa đổi, bổ sung, thay thế trong các dự thảo luật, pháp lệnh dự kiến ban hành trong năm 2019.

Công tác PBGDPL phải bám sát các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của ngành Công Thương; thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về PBGDPL; đảm bảo tính đồng bộ, toàn diện, hiệu quả và phù hợp với từng nhóm đối tượng, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, chất lượng, hiệu quả; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; huy động, khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội tham gia công tác PBGDPL./.

Nguồn: TT Sở – SCT