• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Đóng góp ý kiến dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của đảng

Đóng góp ý kiến dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của đảng

(Cập nhật: 28/10/2020)
Thực hiện Công văn chỉ đạo của Tỉnh ủy về việc lấy ý kiến các dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của đảng. Sở Công Thương đăng tải các dự thảo kèm theo.