• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Bến Tre ban hành Chương trình hành động hỗ trợ công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
Ảnh minh họa (nguồn: Internet)

Bến Tre ban hành Chương trình hành động hỗ trợ công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

(Cập nhật: 16/09/2020)
Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre đã ban hành Kế hoạch số 3705/KH-UBND nhằm thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP của Chính phủ và Chương trình hành động số 40-CTr/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.
 


Theo đó, Kế hoạch nhằm hướng đến mục tiêu đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật và các chính sách về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đến các cấp ủy đảng, tổ chức đảng, cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức xã hội; tạo cơ sở để huy động, tập trung sự quan tâm, hưởng ứng, tham gia của toàn xã hội đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (BVQLNTD). Nâng cao hơn nữa trách nhiệm, năng lực của cơ quan quản lý nhà nước, các cấp ủy đảng, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và nhận thức của người tiêu dùng góp phần xây dựng một môi trường tiêu dùng lành mạnh, ổn định và tạo động lực phát triển, đổi mới, sáng tạo cho nền kinh tế. Đồng thời phối hợp Mặt trận tổ quốc, đoàn thể các cấp, tổ chức xã hội, trong đó có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể đối với từng cấp, từng ngành trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách và pháp luật về BVQLNTD thông qua các hoạt động: Hội nghị, tọa đàm, hội thảo,... truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, chuyên môn, ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức. Đảm bảo các cán bộ, công chức thuộc cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh được tham gia các hoạt động tuyên truyền, phổ biến quy định về BVQLNTD.

Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật BVQLNTD của các chủ thể tham gia thị trường, từ đó nhận thức rõ nghĩa vụ của mình đối với người tiêu dùng và những hậu quả pháp lý phải gánh chịu khi vi phạm. Đồng thời thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng hàng hóa dịch vụ, kiểm tra giám sát việc thực hiện hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung; thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, hỗ trợ, giải quyết yêu cầu bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, xử lý hành vi vi phạm pháp luật; bảo đảm quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng và nhà sản xuất, kinh doanh chân chính. Khắc phục triệt để tình trạng thiếu trách nhiệm, vô cảm, thiếu quyết liệt,… Tổ chức trao đổi thông tin, phối hợp hoạt động; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, đo lường chất lượng, hàng giả, hàng kém chất lượng,... Sau kiểm tra phải có sơ kết, tổng kết rút ra kết luận, đề xuất giải pháp cụ thể; kiểm tra phải gắn với tuyên truyền, giải thích pháp luật, giúp đối tượng được kiểm tra nắm rõ các quy định của pháp luật đối với ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh.

Đẩy mạnh xã hội hoá, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ và tổ chức xã hội trong công tác BVQLNTD. Hỗ trợ, tạo điều kiện các doanh nghiệp tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, sự kiện công cộng nhằm gia tăng quyền lợi cho người tiêu dùng và thúc đẩy hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Từng bước đưa các chính sách, quy định về BVQLNTD vào các chính sách, chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Kịp thời tổ chức khen thưởng, tôn vinh các tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Nguồn: Congthuong.vn