• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Tỉnh Bến Tre thực hiện Nghị định số 66/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

(Cập nhật: 19/06/2020)
Ngày 11/6/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 66/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.

Nghị định số 66/2020/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung một số Điều để khắc phục những khó khăn, bất cập cũng như hoàn thiện Nghị định 68/2017/NĐ-CP, trong đó, nổi bật nhất là Điều 5 quy hoạch phát triển cụm công nghiệp của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung thành phương án phát triển cụm công nghiệp.

Nghị định cũng đã bổ sung yêu cầu cụ thể trong việc lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp. Trong quá trình thẩm định, Sở Công Thương Bến Tre báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập Hội đồng đánh giá lựa chọn chủ đầu tư (gồm Chủ tịch Hội đồng là lãnh đạo Sở Công Thương và đại diện một số Sở, cơ quan liên quan là thành viên) để chấm điểm với thang điểm 100 cho các tiêu chí: Phương án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật (tối đa 15 điểm); Phương án quản lý, bảo vệ môi trường cụm công nghiệp (tối đa 15 điểm); Năng lực, kinh nghiệm của doanh nghiệp, hợp tác xã (tối đa 30 điểm) và phương án tài chính đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật (tối đa 40 điểm). 

Doanh nghiệp, hợp tác xã có số điểm từ 50 trở lên được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định giao làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại quyết định thành lập, mở rộng cụm công nghiệp. Trong quá trình thực hiện, nếu chủ đầu tư không thực hiện dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật sau 12 tháng kể từ ngày thành lập, mở rộng cụm công nghiệp hoặc ngừng thực hiện, chậm triển khai dự án 12 tháng so với tiến độ tại quyết định thành lập, mở rộng cụm công nghiệp thì UBND cấp tỉnh sẽ xem xét gia hạn hoặc quyết định lựa chọn chủ đầu tư khác.
Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2020.
Xem thông tin Nghị định tại đây.                                                                 
 
Nguồn:P.QLCN-SCT