• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Tích cực tham gia điều tra doanh nghiệp năm 2020

Tích cực tham gia điều tra doanh nghiệp năm 2020

(Cập nhật: 15/04/2020)
Tiếp tục quá trình thực hiện công tác đổi mới hoạt động thu thập thông tin, cuộc điều tra doanh nghiệp năm 2020, Tổng cục Thống kê đã áp dụng hình thức thu thập thông tin trực tuyến (qua bảng hỏi điện tử: Webform), doanh nghiệp được cấp tài khoản đăng nhập và cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử từ Điều tra doanh nghiệp.
Sở Công Thương thông báo đến các doanh nghiệp trong tỉnh thực hiện tốt việc cung cấp thông tin trung thực, chính xác, đầy đủ và đúng thời hạn theo quy định của Luật thống kê.
Doanh nghiệp thực hiện cung cấp thông tin thống kê trên Trang  thông tin điện tử điều tra doanh nghiệp tại địa chỉ: thongkedoanhnghiep.gso.gov.vn
 
“CUNG CẤP THÔNG TIN TRUNG THỰC, CHÍNH XÁC, ĐẦY ĐỦ, KỊP THỜI LÀ NGHĨA VỤ, TRÁCH NHIỆM CỦA MỖI DOANH NGHIỆP”
 
“TÍCH CỰC THAM GIA ĐIỀU TRA DOANH NGHIỆP NĂM 2020 LÀ GÓP PHẦN XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC”
 
“THÔNG TIN DO DOANH NGHIỆP CUNG CẤP CHO CƠ QUAN THỐNG KÊ ĐƯỢC BẢO MẬT THEO QUI ĐỊNH CỦA LUẬT THỐNG KÊ”
 
                                                                                Nguồn: KCXT-SCT