• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
 Thông báo về việc kiện toàn danh sách đầu mối tiếp nhận, trả lời phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Thông báo về việc kiện toàn danh sách đầu mối tiếp nhận, trả lời phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre

(Cập nhật: 29/05/2020)
Trên cơ sở danh sách các cơ quan, đơn vị cử đầu mối tiếp nhận tài khoản khai thác, sử dụng Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre tại địa chỉ http://pakn.dichvucong.gov.vn. 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre kiện toàn danh sách đầu mối tiếp nhận, tài khoản khai thác, sử dụng Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre (có phụ lục đính kèm)