• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của công chức lãnh đạo Sở Công Thương

Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của công chức lãnh đạo Sở Công Thương

(Cập nhật: 06/01/2021)