• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Thông báo hợp nhất Trung tâm Khuyến Công & Tư vấn phát triển công nghiệp và Trung tâm Xúc tiến thương mại

Thông báo hợp nhất Trung tâm Khuyến Công & Tư vấn phát triển công nghiệp và Trung tâm Xúc tiến thương mại

(Cập nhật: 17/04/2020)
Thực hiện Quyết định số 192/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc thành lập Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương Bến Tre.
Căn cứ Quyết định số 59/QĐ-SCT ngày 25 tháng 3 năm 2020 của Giám đốc Sở Công Thương Bến Tre về việc giao Quyền Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại đối với ông Nguyễn Văn Đông Phương và Quyết định số 60/QĐ-SCT ngày 25 tháng 3 năm 2020 của Giám đốc Sở Công Thương Bến Tre về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại đối với ông Phan Thanh Nhứt.

Kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 Trung tâm Xúc tiến thương mại hợp nhất với Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp và được đổi tên thành: “Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại”.

Địa chỉ mới: tầng 7, tòa nhà các sở, ngành tỉnh (06 sở), 126A, đường Nguyễn Thị Định, khu phố 2, phường Phú Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
Điện thoại: 0275.3836731

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bến Tre xin thông báo đến các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh biết để liên hệ công tác./.
Nguồn: KCXT-SCT