• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Thông báo danh sách cơ sở thực hiện tự công bố sản phẩm

Thông báo danh sách cơ sở thực hiện tự công bố sản phẩm

(Cập nhật: 25/05/2020)
Thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm.

​Sở Công thương thông báo danh sách các cơ sở sản xuất thực phẩm tự công bố từ ngày 18/5/2020 đến ngày 22/5/2020 như sau:

Xem danh sách công bố tại đây

 
Nguồn: P. KTATMT  ​SCT