• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Thông báo thông tin người phát ngôn trên Cổng thông tin điện tử của Sở Công Thương Bến Tre

Thông báo thông tin người phát ngôn trên Cổng thông tin điện tử của Sở Công Thương Bến Tre

(Cập nhật: 30/05/2022)
Căn cứ Nghị định số 09/2017/NĐ-CP, ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước;

Thực hiện theo Công văn số 825/STTTT-TTBCXB, ngày 05 tháng 5 năm 2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc cập nhật và đăng tải thông tin người phát ngôn trên Cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử cơ quan hành chính nhà nước; Sở Công Thương thông báo cập nhật thông tin về người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí như sau:

1.  Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
Họ và tên: Nguyễn Văn Bé Sáu.
Chức vụ: Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bến Tre.
Số điện thoại: 0981.525.652.
Địa chỉ thư điện tử: nvbsau.sct@bentre.gov.vn
 
2. Người được ủy quyền thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
Trường hợp Giám đốc Sở Công Thương không thể thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thì ủy quyền cho cấp phó thực hiện. Việc ủy quyền phát ngôn được thực hiện bằng văn bản, chỉ áp dụng trong từng vụ việc và có thời hạn nhất định. Khi thực hiện ủy quyền thì họ tên, chức vụ, số điện thoại và địa chỉ thư điện tử của người được ủy quyền phát ngôn, văn bản ủy quyền (Xem nội dung văn bản tại đây) sẽ đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Sở Công Thương (https://sct.bentre.gov.vn) và báo cáo cơ quan quản lý để theo dõi.
 Sở Công Thương xin thông báo để các cơ quan, đơn vị được biết./.
 Nguồn: SCT