• EMAIL:
  sct@bentre.gov.vn
 • ĐIỆN THOẠI:
  0275.3822 365- 3822 251
 • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
  Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
  0275.6281888 - 0275.3822403
Kết quả thực hiện Quyết định số 1997/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016 - 2020
Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đang tiếp nhận phản ánh của người tiêu dùng. (Nguồn QLTM)

Kết quả thực hiện Quyết định số 1997/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016 - 2020

(Cập nhật: 27/08/2019)

Thực hiện Quyết định số 1997/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, để triển khai thực hiện tốt Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (BVQLNTD) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2020, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 6559/KH-UBND ngày 13/12/2016 để triển khai thực hiện; trong đó đề ra các mục tiêu cụ thể, các hoạt động cần thực hiện giai đoạn 2016 – 2020 và phân công cụ thể cho các Sở, ngành có liên quan, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh các nhiệm vụ để triển khai thực hiện.

Ngoài ra, thực hiện theo sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, hàng năm Sở Công Thương đều xây dựng Kế hoạch để triển khai thực hiện các hoạt động về công tác BVQLNTD trên địa bàn tỉnh, trong đó có nội dung triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày Quyền của người tiêu dùng ngày 15/3 hàng năm. Sở Công Thương cũng đã tham mưu cho UBND tỉnh giao cho Hội BVQLNTD tỉnh thực hiện một số nhiệm vụ gắn với nhiệm vụ của Nhà nước về BVQLNTD; đồng thời Sở cũng phối hợp với Hội BVQLNTD tỉnh thực hiện một số công việc liên quan đến công tác BVQLNTD trên địa bàn tỉnh theo quy định.

            Để triển khai Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác BVQLNTD, ngày 05/4/2019 Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động số 40-CTr/TU để chỉ đạo, triển khai rộng rãi đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh cụ thể hóa, triển khai thực hiện Chương trình hành động được toàn diện, rộng rãi đến toàn xã hội và cả hệ thống chính trị trong tỉnh.

Định kỳ hàng năm, Sở đều có phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị, hội thảo tuyên truyền để hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam, cụ thể từ năm 2016 đến nay đã tổ chức 04 Hội nghị, hội thảo với số đại biểu tham dự từ 100 đến 150 đại biểu/Hội nghị, riêng Hội nghị phối hợp với Vinamilk có khoảng 500 – 600 đại biểu tham dự. Qua Hội nghị các đại biểu tham dự được cập nhập thêm nhiều kiến thức xung quanh công tác BVQLNTD: Lịch sử ngày quyền của người tiêu dùng, các quyền của người tiêu dùng, trách nhiệm của doanh nghiệp trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng,...

Từ năm 2016 đến tháng 7/2019, đã tổ chức 44 hội nghị, hội thảo liên quan đến Luật BVQLNTD, Luật An toàn thực phẩm; ý nghĩa Cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam cho 6.120 đại biểu là cán bộ, hội viên của Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi và các em học sinh của 06 Trường Trung học phổ thông trong tỉnh.

Trong đó, số lượt người tham gia các hội thảo là cán bộ, hội viên của Hội BVQLNTD tỉnh, huyện, thành phố chiếm khoảng 60%; học sinh, sinh viên chiếm 34%; tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, dịch vụ chiến khoảng 5% và cán bộ thuộc cơ quan quản lý nhà nước chiếm khoảng 1%.

Trong 4 năm, Hội BVQLNTD đã tiếp nhận, tư vấn, hoà giải được 58 đơn thư khiếu nại và ý kiến phản ánh khiếu nại của người tiêu dùng. Trong đó: Hoà giải thành 11/11 vụ đủ điều kiện, đạt tỷ lệ 100%; tư vấn 43 vụ không đủ điều kiện (không có hoá đơn chứng từ hoặc chỉ phản ánh, nhờ tư vấn qua điện thoại); hoà giải không thành 01 vụ; chuyển cơ quan chức năng giải quyết 03 vụ. Tổng trị giá hàng hoá, dịch vụ khiếu nại là 712 triệu đồng. Tổng số tiền hoàn lại hoặc bồi thường thiệt hại cho người tiêu dùng là 168 triệu đồng.

Thời gian qua công tác BVQLNTD đã đạt được những kết quả tích cực, người tiêu dùng ngày càng nâng cao sự hiểu biết của mình trong việc lựa chọn hàng hóa, dịch vụ phục vụ tiêu dùng, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có ý thức hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh vì người tiêu dùng. Bên cạnh những kết quả đạt được thì cũng còn có những khó khăn, hạn chế: Phần lớn công chức phụ trách công tác BVQLNTD đều hoạt động kiêm nhiệm, chưa tập trung nhiều vào công tác BVQLNTD. Nội dung Luật BVQLNTD rất nhiều, công chức phụ trách phải nắm nhiều quy định của pháp luật, đặc biệt là trong việc kiểm soát hợp đồng mẫu/điều kiện giao dịch chung liên quan đến nhiều lĩnh vực như: nhà ở chung cư, ngân hàng, viễn thông, nước sinh hoạt,….Tại các huyện, đơn vị giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về BVQLNTD chưa có hướng dẫn cụ thể, chỉ quy định chung chung nên công việc giải quyết yêu cầu bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng còn rất hạn chế, chủ yếu được thực hiện tại các Hội BVQLNTD thông qua tư vấn, hòa giải và chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Nguồn: QLTM-SCT