• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Ý kiến nội dung dự thảo Tờ trình và Nghị định mới của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu

(Cập nhật: 05/04/2024)
Thực hiện Công văn số 2001/UBND-KT ngày 02/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tham mưu UBND tỉnh có ý kiến nội dung dự thảo Tờ trình và Nghị định mới của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.
 
Để có cơ sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về ý kiến nội dung dự thảo Tờ trình và Nghị định mới của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, Sở Công Thương đề nghị các cơ quan liên quan phối hợp nghiên cứu, đóng góp ý kiến (dự thảo văn bản kèm theo)
Các ý kiến đóng góp gửi về Sở Công Thương hoặc qua kênh Zalo OA "Thông tin xăng dầu Công Thương Bến Tre" trước ngày 11/4/2024.
Thông tin liên hệ: Phòng Quản lý thương mại-Sở Công Thương. Điện thoại: 0275.382337. Emai: qltm.sct@bentre.gov.vn
(đính kèm Công văn số 760/SCT-QLTM, ngày 04/4/2024)