• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số và thương mại điện tử ngành công thương 6 tháng cuối năm 2023
Tập huấn “Kỹ năng kinh doanh trên nền tảng số” trên nền tảng Tiktok (Nguồn: Nhứt – TT.KC&XT)

Nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số và thương mại điện tử ngành công thương 6 tháng cuối năm 2023

(Cập nhật: 07/07/2023)
Trong 6 tháng đầu năm 2023, Sở Công Thương Bến Tre đã triển khai thực hiện một số nhiệm vụ về thương mại điện tử và chuyển đổi số, cụ thể: Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu ngành công thương (ký hợp đồng và đang triển khai các nội dung theo hợp đồng đã ký kết, đơn vị thực hiện đang hướng dẫn vận hành thử nghiệm phần mềm để hoàn thiện); xây dựng các kế hoạch triển khai thực hiện như: kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2021-2022 và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, kế hoạch truyền thông, tuyên truyền về thương mại điện tử và chuyển đổi số, kế hoạch Hội nghị thương mại điện tử xuyên biên giới, kế hoạch triển khai mô hình Chợ 4.0 với hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt; ngoài ra, triển khai đang thực hiện đề án “Hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre quảng bá, xúc tiến bán hàng trên sàn giao dịch thương mại điện tử thuộc Chương trình thương mại điện tử quốc gia năm 2023”; thực hiện giai đoạn chuẩn bị để nâng cấp sàn TMĐT Bến Tre và thường xuyên hỗ trợ, giới thiệu các tổ chức sản xuất kinh doanh tham gia các sàn thương mại điện tử trong và ngoài nước; tổ chức tập huấn “Kỹ năng kinh doanh trên nền tảng số” trên nền tảng Tiktok; xây dựng kế hoạch tập huấn chuyển đổi số trong lĩnh vực công nghiệp và tập huấn thương mại điện tử và ứng dụng AI về kinh doanh trong môi trường số; xây dựng kế hoạch tổ chức trưng bày, giới thiệu mô hình đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong chuỗi Ngày hội đổi mới sáng tạo tỉnh Bến Tre năm 2023; phối hợp với Viettel Bến Tre tiếp tục xây dựng và nhân rộng mô hình Chợ 4.0 với hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt cho các chợ trên địa bàn tỉnh, hướng tới thực hiện Chợ 4.0 trên các sàn thương mại điện tử.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyển đổi số và thương mại điện tử ngành công thương năm 2023 đã đề ra, trong sáu tháng cuối năm 2023, Sở Công Thương triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp như sau:

- Tiếp tục bám sát chủ trương, mục tiêu của Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 20 tháng 10 năm 2020 của Tỉnh ủy Bến Tre về chuyển đổi số tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030 và Quyết định số 2581/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi số tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

- Triển khai thực hiện Đề án Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021 – 2030 theo Quyết định số 1968/QĐ-TTg ngày 22/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 259/KH-SCT ngày 15/2/2023 về phát triển thương mại điện tử và chuyển đổi số năm 2023; Kế hoạch số 614/KH-SCT ngày 22/3/2023 về triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số trong hoạt động ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2023.

- Tổ chức Phiên chợ sản phẩm OCOP tỉnh Bến Tre trên nền tảng Tiktok; tổ chức tập huấn chuyển đổi số trong lĩnh vực công nghiệp, tập huấn thương mại điện tử và ứng dụng AI về kinh doanh trong môi trường số; trưng bày, giới thiệu mô hình đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong chuỗi Ngày hội đổi mới sáng tạo tỉnh Bến Tre năm 2023 và tiếp tục hỗ trợ, giới thiệu doanh nghiệp tham gia các sàn thương mại điện tử.

- Tiếp tục phối hợp với Viettel Bến Tre xây dựng và nhân rộng mô hình Chợ 4.0 với hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt cho các chợ trên địa bàn tỉnh, hướng tới thực hiện Chợ 4.0 trên các sàn thương mại điện tử; phối hợp tốt với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư trong công tác hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số nói chung trên cơ sở Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số và Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021- 2025.

- Tăng cường công tác truyền thông tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, chủ trương, chính sách và một số các văn bản khác có liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử và chuyển đổi số trên các phương tiện thông tin đến rộng rãi cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Tin, ảnh: Nhứt – TT.KC&XT