• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Họp thẩm định hồ sơ thành lập cụm công nghiệp Sơn Quy, huyện Chợ Lách
Ông Trần Văn Đấu – Phó Giám đốc SCT chủ trì cuộc họp. (Nguồn: QLCN)

Họp thẩm định hồ sơ thành lập cụm công nghiệp Sơn Quy, huyện Chợ Lách

(Cập nhật: 26/08/2022)
Ngày 23/8/2022, tại phòng họp Sở Công Thương, ông Trần Văn Đấu – Phó Giám đốc Sở đã chủ trì cuộc họp thẩm định hồ sơ thành lập cụm công nghiệp (CCN) Sơn Quy, huyện Chợ Lách. Tham dự cuộc họp có đại diện các Sở, ngành: Văn Phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Giao thông vận tải; Ủy ban nhân dân, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Chợ Lách; Công ty Điện lực Bến Tre.

Đại diện đơn vị tư vấn thay mặt chủ đầu tư đã trình bày tóm tắt báo cáo đầu tư thành lập CCN Sơn Quy, các Sở, ngành tỉnh đã có nhiều ý kiến góp ý đối với báo cáo: phải cập nhật, bổ sung thêm các căn cứ pháp lý; điều chỉnh lại tiến độ thực hiện, nội dung về môi trường; làm rõ nguồn vốn đầu tư, vốn đầu tư các công trình thiết yếu, khả năng cân đối; bổ sung thêm khả năng cho thuê đất, dự kiến bố trí sơ bộ vị trí tái định cư; sơ bộ khả năng đấu nối hạ tầng; bố trí cảng bến thủy nội địa, nhà máy nước; đưa vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 và đăng ký danh mục thu hồi đất đối với CCN này để thông qua Hội đồng nhân dân tỉnh,…

Sau khi nghe ý kiến góp ý của các Sở, ngành tỉnh, ông Trần Văn Đấu - Phó Giám đốc Sở, chủ trì cuộc họp đã kết luận: Hồ sơ thành lập CCN Sơn Quy cơ bản đáp ứng theo quy định tại khoản 1 Điều 11 của Nghị định số 68/2017/NĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.

 Việc thành lập CCN Sơn Quy cơ bản đáp ứng các điều kiện thành lập theo quy định tại khoản 1 Điều 10 của Nghị định số 68/2017/NĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển CCN và khoản 8 Điều 1 Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển CCN: CCN nằm trong Quy hoạch phát triển CCN trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 630/QĐ-UBND ngày 16/4/2015 của UBND tỉnh Bến Tre về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển CCN trên địa bàn tỉnh Bến Tre đến năm 2020. Và hiện tại Phương án phát triển CCN nằm trong Quy hoạch tỉnh mặc dù chưa được phê duyệt nhưng theo Nghị quyết số 64/NQ-CP ngày 06/5/2022 của Chính phủ: “Cho phép các quy hoạch nêu tại điểm c khoản 1 Điều 59 của Luật Quy hoạch đã được quyết định hoặc phê duyệt trước ngày 01/01/2019 được tiếp tục thực hiện, kéo dài thời kỳ và điều chỉnh nội dung theo quy định của pháp luật có liên quan trước ngày Luật Quy hoạch có hiệu lực để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội cho đến khi quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030 được quyết định hoặc phê duyệt theo quy định của Luật Quy hoạch; xem xét, lồng ghép các nội dung liên quan để đưa vào quy hoạch thời kỳ 2021 – 2030”; có chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN là Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Chợ Lách, do điều kiện thực tế tại địa phương không thể lựa chọn chủ đầu tư theo quy định tại khoản 2 Điều 15 của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP; trên địa bàn huyện cũng chưa thành lập CCN, do đó, CCN Sơn Quy được thành lập sẽ tạo cơ sở pháp lý trong việc triển khai các bước đầu tư tiếp theo vào cụm công nghiệp và tạo điều kiện thuận lợi trong công tác mời gọi đầu tư, thúc đẩy phát triển công nghiệp của địa phương trong thời gian tới.

Báo cáo đầu tư thành lập CCN cơ bản đáp ứng theo quy định tại khoản 2 Điều 11 của Nghị định số 68/2017/NĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển CCN và theo mẫu số 2.3 quy định tại Thông tư số 28/2020/TT-BCT ngày 16/11/2020 của Bộ Công Thương Quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển CCN và Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP. Tuy nhiên, nội dung báo cáo đầu tư cần tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung theo ý kiến góp ý của các Sở, ngành tỉnh và sớm hoàn chỉnh hồ sơ gửi về Sở Công Thương xem xét để trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt./.
Nguồn: P.QLCN – SCT