• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Đăng ký nhu cầu hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị năm 2024

(Cập nhật: 02/04/2024)
Thực hiện Kế hoạch số 7649/KH-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) giai đoạn 2023 -2025 trên địa bàn tỉnh Bến Tre; Quyết định 427/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nguồn ngân sách trung ương trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2024.
Để thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị sử dụng nguồn ngân sách Trung ương năm 2024 đáp ứng đúng nhu cầu của doanh nghiệp và đúng theo quy định hiện hành. Sở Công Thương kính đề nghị Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Hiệp hội các doanh nghiệp tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phối hợp phổ biến, thông tin rộng rãi đến các DNNVV thuộc thẩm quyền quản lý để đăng ký nếu có nhu cầu, cụ thể như sau:
1. Phạm vi, đối tượng và nội dung hỗ trợ (vui lòng xem file đính kèm (Công văn số: 681/SCT-QLCN, ngày 28/3/2024)
2. Kinh phí hỗ trợ: Nguồn kinh phí hỗ trợ DNNVV từ ngân sách Trung ương.
3. Hồ sơ đề xuất nhu cầu hỗ trợ:
(1) Tờ khai xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa và đề xuất nhu cầu hỗ trợ theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định số 80/2021/NĐ-CP của Chính phủ (gửi kèm Phụ lục Mẫu tờ khai), trong đó ghi rõ nội dung và mức ngân sách đề nghị được hỗ trợ, báo giá của bên cung cấp (nếu có).
(2) Tài liệu xác định DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị thuộc các lĩnh vực ngành công nghiệp điện tử, cơ khí để hỗ trợ.
(3) Các tài liệu liên quan khác (nếu có).
Hồ sơ đề xuất nhu cầu hỗ trợ gửi về Sở Công Thương Bến Tre. Địa chỉ: Số 126A, Đường Nguyễn Thị Định, Phường Phú Tân, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre và gửi file mềm về địa chỉ email: qlcn.sct@bentre.gov.vn. Thời gian nhận hồ sơ: trước ngày ngày 30 tháng 5 năm 2024  để tổng hợp, xây dựng kế hoạch và triển khai hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong năm 2024.
Sở Công Thương rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp của Quý cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện hỗ trợ các DNNVV tham gia cụm liên kết, chuỗi giá trị trên địa bàn tỉnh./.
Đính kèm các văn bản có liên quan:
Các văn bản liên quan kèm theo
 Công văn 681/SCT-QLCN, ngày 28/3/2024