• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh

(Cập nhật: 11/08/2022)
Kể từ ngày 23 tháng 7 năm 2022, việc thực hiện các nhiệm vụ của địa phương thuộc Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bến Tre (gọi tắt là Chương trình) được thực hiện theo mức chi quy định tại Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh (đính kèm Nghị quyết).
Nội dung, phương thức hỗ trợ doanh nghiệp
Nội dung hỗ trợ:
- Áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng cơ bản, đẩy mạnh áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng đặc thù của ngành, lĩnh vực, tiêu chuẩn về hệ thống quản lý mới được công bố.
- Áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa, áp dụng thực hành nông nghiệp tốt (G.A.P), thực hành sản xuất nông nghiệp hữu cơ, năng suất xanh; áp dụng tiêu chuẩn, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh.
- Hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số để thiết lập, tối ưu hóa, hiện đại hóa hệ thống quản trị doanh nghiệp.
- Hỗ trợ chứng nhận sản phẩm, hàng hóa, chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, môi trường, năng lượng, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp và chứng nhận hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế.
Phương thức tham gia, hình thức hỗ trợ:
- Các doanh nghiệp đăng ký tham gia Chương trình (theo mẫu Phiếu đính kèm) gửi trực tiếp về Sở Khoa học và Công nghệ.
- Các nội dung hỗ trợ sẽ được thực hiện dưới hình thức các nhiệm vụ (đề tài, dự án) khoa học và công nghệ (quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND).
- Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tổng hợp nhu cầu đăng ký tham gia của doanh nghiệp, tiến hành khảo sát xây dựng phiếu đề xuất nhiệm vụ, tuyển chọn tổ chức thực hiện và hỗ trợ doanh nghiệp theo nội dung đã đăng ký.
Thời gian đăng ký tham gia:
- Sở Khoa học và Công nghệ nhận Phiếu đăng ký của doang nghiệp xuyên suốt từ tháng 8/2022 đến tháng 8/2029, tổng hợp trình Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh xét duyệt danh mục nhiệm vụ theo kế hoạch hàng năm.
- Năm 2022, thời gian tổng hợp Phiếu đăng ký đến ngày 30 tháng 8 năm 2022 (các phiếu đăng ký gửi đến sau ngày này sẽ được tổng hợp cho năm 2023).
Để hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả, Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các tổ chức có liên quan thông báo đến các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn, doanh nghiệp thuộc đối tượng quản lý của các ngành để biết, đăng ký tham gia.
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Phòng Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Sở Khoa học và Công nghệ; địa chỉ: Số 280, đường 3/2, phường An Hội, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre; điện thoại: 0275 2211489 hoặc 0987193115 (gặp bà Trần Tuyết Mai)./.
Nguồn: SCT