• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Triển khai Tuần lễ Thương hiệu quốc gia chào mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 năm 2024

(Cập nhật: 01/04/2024)
Căn cứ Công văn số 1673/BCT-XTTM ngày 18/3/2024 của Bộ Công Thương về việc triển khai Tuần lễ Thương hiệu quốc gia chào mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 năm 2024. Thực hiện Công văn số 1685/UBND-KT ngày 21/3/2024 của UBND tỉnh về việc về việc triển khai Tuần lễ Thương hiệu quốc gia chào mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 năm 2024.
Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 253/2003/QĐ-TTg ngày 25/11/2003; Bộ Công Thương là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm phối hợp với các Bộ, ngành triển khai. Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam được tiến hành nhằm quảng bá hình ảnh quốc gia, thương hiệu quốc gia thông qua việc hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển Thương hiệu sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam, nâng cao vị thế và giá trị gia tăng trong từng ngành hàng, lĩnh vực của nền kinh tế.
Hưởng ứng Tuần lễ Thương hiệu quốc gia từ ngày 15/4/2024 đến ngày 21/4/2024, chào mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 năm 2024. Sở Công Thương xây dựng nội dung tuyên truyền Tuần lễ Thương hiệu quốc gia chào mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Đề nghị Quý cơ quan, đơn vị và các thương nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh quan tâm, phối hợp tổ chức triển khai thực hiện theo nội dung Công văn số 709/SCT-QLTM, ngày 01 tháng 4 năm 2024.
Đính kèm các văn bản liên quan:
1. Công văn 1673/BCT-XTTM, ngày 18/3/2024
2. Công văn 1685/UBND-KT, ngày 21/3/2024
3. Công văn 709/SCT-QLTM, ngày 01/4/2024