• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Thực hiện các nội dung có liên quan đến công tác đấu nối vào hệ thống các tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh Bến Tre

(Cập nhật: 01/06/2023)
Căn cứ Công văn số 1081/CĐBVN-QLBTKCHTGT ngày 27/02/2023 của Cục Đường bộ Việt Nam về việc tăng cường công tác quản lý hành lang an toàn đường bộ, đấu nối vào quốc lộ; Công văn số 2738/UBND-KT ngày 15/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ý kiến liên quan đến công tác quản lý kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh.

Để hỗ trợ tăng cường công tác quản lý hành lang an toàn đường bộ, đấu nối vào quốc lộ, cũng như công tác quản lý kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh theo Công văn số 1250/SGTVT-QLKC-ATGT ngày 26/5/2023 của Sở Giao thông vận tải, Sở Công Thương thông tin đến các thương nhân kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh biết một số nội dung có liên quan cần thực hiện khi xây dựng công trình cửa hàng bán lẻ xăng dầu có hình thức đấu nối vào các tuyến đường giao thông, cụ thể như sau:

1. Đối với hình thức đấu nối vào quốc lộ: Các thương nhân kinh doanh xăng dầu phải thực hiện đúng theo các nội dung của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015; Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09/10/2017; Thông tư số 13/2020/TT-BGTVT ngày 29/6/2020 và Thông tư số 39/2021/TT-BGTVT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.
 
2. Trước khi đầu tư xây dựng công trình dọc theo hai bên đường tỉnh, đường huyện, các thương nhân kinh doanh xăng dầu phải thực hiện theo QCVN 41:2019/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ, riêng các vị trí có nguy cơ mất an toàn giao thông (như gần các nút giao, cầu, cống, đường cong, ...) phải lấy ý kiến của các cơ quan quản lý (Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân các huyện/thành phố) về phương án đảm bảo an toàn giao thông trước khi triển khai thực hiện.
 
Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các thương nhân kinh doanh xăng dầu báo cáo kịp thời về Sở Giao thông vận tải để được hỗ trợ hướng dẫn thực hiện, xử lý theo thẩm quyền.
Nguồn: SCT