• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Thông báo về việc danh sách cơ sở thực hiện tự công bố sản phẩm

(Cập nhật: 16/05/2024)
Thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm.
Sở Công thương thông báo danh sách các cơ sở sản xuất thực phẩm tự công bố sản phẩm từ ngày 01/5/2024 đến ngày 15/5/2024 như sau:

Vui lòng xem thông tin chi tiết tại Thông báo số: 1132/TB-SCT, ngày 16/5/2024

Sở Công Thương thông báo đến các cơ quan đơn vị, các doanh nghiệp cơ sở sản xuất thực phẩm thuộc ngành công thương được biết./.