• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Sở Công Thương triển khai thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 50-KL/TW của Bộ Chính trị

(Cập nhật: 01/04/2024)
Nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 10/7/2023 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.
Sở Công Thương đã cụ thể hóa một số nội dung phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị với mục tiêu nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, góp phần nâng cao nhận thức của tập thể Lãnh đạo Sở và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện đổi mới, sắp xếp   tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trong tình hình hiện nay, với một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện cụ thể:
- Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm của công chức, viên chức, người lao động, nhất là người đứng đầu về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII;
-  Kịp thời sơ kết, tổng kết nghị quyết, chủ trương của Đảng về tổ chức bộ máy của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị của tỉnh; qua đó rút kinh nghiệm, chỉ ra những hạn chế, bất cập để khắc phục, phát hiện những mô  hình mới, cách làm hay, hiệu quả để phổ biến, nhân rộng.
- Tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy của Sở đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Rà soát, bổ sung, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng thuộc Sở đảm bảo không chồng chéo, trùng lặp hoặc bỏ sót chức năng, nhiệm vụ giữa các phòng.
- Tiếp tục thực hiện nghiêm Quy định số 70-QĐ/TW, ngày 18/7/2022 và Kết luận số 40-KL/TW, ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về quản lý biên chế của hệ thống chính trị; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý biên chế và tinh giản biên chế. Hoàn thành việc xây dựng, triển khai áp dụng vị trí việc làm cùng với khung năng lực, bản mô tả vị trí việc làm để xác định biên chế, chỉ tiêu nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức, tuyển dụng, bố trí, sử dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng gắn với đánh giá thực chất, xếp  loại chính xác công chức, viên chức.
Thời gian qua, thực hiện theo Chương trình hành động số 28-CTr/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả”, Đảng ủy Sở, Ban Lãnh đạo Sở phối hợp xây dựng Nghị quyết chuyên đề về công tác cán bộ, trong đó xác định quan điểm nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ phải gắn liền với đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị theo tinh thần Kết luận số 64-KL/TW; thực hiện sắp xếp lại các các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW. Kết quả thực hiện các quan điểm chỉ đạo của Trung ương: Sở Công Thương phối hợp với Sở Nội vụ trong công tác rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn. Về thực hiện các mục tiêu Nghị quyết: Rà soát, sắp xếp tổ chức bên trong của Sở Công Thương:  thời gian qua, Sở Công Thương phối hợp với Sở Nội vụ trong công tác rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn (giảm 01 phòng) và 01 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở./.
(Nguồn: VP SCT)

Tin cùng loại