• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Sở Công Thương: Phát động phong trào thi đua cao điểm chào mừng Đại hội thi đua yêu nước và Đại hội Đảng các cấp năm 2020

(Cập nhật: 04/11/2019)
Thực hiện Kế hoạch số 3335/KH-UBND ngày 10/7/ 2019 của UBND tỉnh Bến Tre về phát động  phong trào thi đua cao điểm chào mừng Đại hội thi đua yêu nước và Đại hội Đảng các cấp năm 2020
Nhằm phát động phong trào thi đua sâu rộng, phát huy sức mạnh tổng hợp, sự đóng góp của toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong ngành; phần đấu đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao trong năm 2019; hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, hướng tới Đại hội thi đua yêu nước và Đại hội Đảng các cấp năm 2020; qua đó, tăng cường công tác tuyên truyền về thi đua khen thưởng nhằm nâng cao nhận thức của công chức, viên chức và người lao động về vị trí, vai trò, ý nghĩa, hiệu quả thiết thực của công tác thi đua khen thưởng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước;

Vừa qua, Sở Công Thương phát động phong trào thi đua cao điểm chào mừng Đại hội thi đua yêu nước và Đại hội Đảng các cấp năm 2020 đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan.

Với khẩu hiệu thi đua: Thi đua đoàn kết, đổi mới, sáng tạo thực hiện hoàn thành toàn diện và vượt mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Theo đó, phát động phong trào thi đua với các nhiệm vụ trọng tâm:

 Thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành. Ngành Công Thương phấn đấu thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu chính: giá trị sản xuất công nghiệp; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ; kim ngạch xuất khẩu và những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của ngành. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; thường xuyên rà soát. Đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, qua đó góp phần hỗ trợ, giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đẩy mạnh triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử qua đó góp phần mở rộng thị trường, thực hiện tốt công tá xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp tăng cường tìm kiếm đối tác, mổ rộng thị trường tiêu thụ. Tích cực tham gia thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; tập trung, phối hợp, hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 4, tiêu chí số 7 và tiêu chí số 17.8 tại các xã xây dựng nông thôn mới.

Nhân rộng gương điển hình tiên tiến. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tuyên truyền, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới và các phong trào thi đua chuyên đề thuộc lĩnh vực ngành Công Thương. Tích cực hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua phong trào thi đua “cán bộ công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”.
 
Nguồn: VP - SCT