• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Kết quả xác định chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của Sở Công Thương năm 2023
Biểu đồ so sánh chỉ số hài lòng về phối hợp thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị của năm 2023 so với năm 2022

Kết quả xác định chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của Sở Công Thương năm 2023

(Cập nhật: 07/12/2023)
Thực hiện Kế hoạch số 2122/KH-SCT ngày 13 tháng 9 năm 2023 của Sở Công Thương tỉnh Bến Tre về việc xác định Chỉ số đo lường sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của Sở Công Thương năm 2023, Sở Công Thương đã triển khai gửi Phiếu khảo sát cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp, các Sở, Ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố để thu thập ý kiến. Cụ thể:

1. Thời gian thực hiện khảo sát: tháng 9, tháng 10 năm 2023.


2. Nội dung khảo sát: chia làm 02 nhóm:

- Nhóm 1: khảo sát mức độ hài lòng của các cơ quan, đơn vị trong việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ, giải quyết công việc. Số phiếu khảo sát là 26 phiếu, bao gồm: Sở, ban, ngành (17 phiếu); Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (09 phiếu).

- Nhóm 2: khảo sát mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương. Số phiếu khảo sát là 60 phiếu, bao gồm 04 nhóm TTHC:

        + Lĩnh vực xúc tiến thương mại (thông báo hoạt động khuyến mại, đăng ký hoạt động khuyến mại, đăng ký tổ chức hội chợ, triễn lãm thương mại): 20 phiếu;
        + Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước (kinh doanh xăng dầu): 20 phiếu;
        + Lĩnh vực an toàn thực phẩm: 10 phiếu.
        + Thẻ ABTC: 10 phiếu.

3. Hình thức khảo sát: thông tin về việc khảo sát chỉ số hài lòng được cập nhật trên website Sở Công Thương. Phiếu khảo sát được gửi đến tổ chức, cá nhân thông qua nhiều cách khác nhau:

        - Gửi phiếu khảo sát thông qua hệ thống văn bản điều hành i-Office, Hộp thư điện tử cho các cơ quan, đơn vị.

        - Gửi qua đường bưu điện, kèm theo phong bì dán sẵn tem cho các doanh nghiệp để tổ chức, cá nhân gửi phiếu trả lời, kết hợp với thiết kế bảng hỏi trực tuyến (ứng dụng Google Docs).


Ngoài ra, công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công gửi trực tiếp phiếu khảo sát cho người dân đến giải quyết TTHC để người dân trả lời ngay tại chỗ.

4. Tổng số phiếu thu về là 86/86 phiếu phát ra, đạt 100% so với kế hoạch.

        Việc thực hiện khảo sát chỉ số hài lòng đạt được một số kết quả như sau:
1. Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của các cơ quan, đơn vị trong việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ, giải quyết công việc:

- Mức độ thường xuyên trong sự phối hợp thực hiện nhiệm vụ, giải quyết công việc: trong tổng số 26 cơ quan được khảo sát, có 26 cơ quan thường xuyên có sự phối hợp thực hiện nhiệm vụ, công việc với Sở (08 cơ quan rất thường xuyên và 16 cơ quan thường xuyên); còn lại 02 cơ quan thỉnh thoảng phối hợp thực hiện nhiệm vụ, công việc.

- Mức độ hài lòng về thái độ giao tiếp, ứng xử của công chức Sở: trong năm 2023, mức độ rất hài lòng về thái độ giao tiếp ứng xử của công chức Sở giảm so với năm 2022 (năm 2023 có 11 phiếu đánh giá  rất hài lòng, đạt 42,31%), mức độ hài lòng tăng so với năm trước (có 15 phiếu đánh giá hài lòng, đạt 57,69%), không có phiếu không hài lòng.

- Mức độ hài lòng về tinh thần trách nhiệm của công chức Sở: Theo khảo sát, tinh thần trách nhiệm của công chức Sở trong việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ, giải quyết công việc có 18 phiếu (69,23%) rất hài lòng, có 08 phiếu (30,77%) hài lòng, không có cơ quan, đơn vị nào đánh giá ở mức bình thường.

- Mức độ thành thạo công việc của công chức Sở: Công chức Sở được đánh giá cao về mức độ thành thạo công việc có 16 phiếu (61,54%) rất hài lòng, có 10 phiếu (38,46%) hài lòng, tỷ lệ hài lòng về tiêu chí này không thay đổi so với năm 2022, không có cơ quan, đơn vị nào đánh giá ở mức bình thường.

- Tính kịp thời, đáp ứng yêu cầu của công chức Sở: có 26 phiếu (đạt 100%) ý kiến công chức Sở đáp ứng kịp thời, yêu cầu trong việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ, giải quyết công việc, không có trường hợp phải đôn đốc nhiều lần, tiêu chí này đã cải thiện rõ rệt so với năm 2022.

- Mức độ hài lòng của cơ quan, đơn vị đối với kết quả phối hợp thực hiện nhiệm vụ, giải quyết công việc: Kết quả khảo sát về phối hợp thực hiện nhiệm vụ, giải quyết công việc với Sở, ngành có 11 phiếu (42,31%%) rất hài lòng, có 15 phiếu (57,69%) hài lòng, không có trường hợp đánh giá ở mức bình thường hoặc không hài lòng. Tỷ lệ hài lòng về tiêu chí này không thay đổi so với năm 2022.

- Mức độ tiện nghi, khoa học, hiện đại của cơ sở vật chất, trang thiết bị: Sự hài lòng về mức độ tiện nghi, khoa học, hiện đại của cơ sở vật chất và trang thiết bị của Sở Công Thương có 11 phiếu (42,31%%) rất hài lòng, có 14 phiếu (53,85%) hài lòng, có 01 phiếu (3,85%) bình thường, không có trường hợp đánh giá không hài lòng.

- Về việc giải quyết phản ánh, kiến nghị của Sở Công Thương: có 02/26 phiếu trả lời cho thấy đã có phản ánh, kiến nghị với Sở Công Thương trong việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ, theo đó, việc thực hiện phản ánh, kiến nghị khá dễ dàng, thuận tiện, 100% phản ánh, kiến nghị được đánh giá là giải quyết có trách nhiệm. Tỷ lệ này có tăng hơn so với năm 2022.

        - Các nội dung Sở Công Thương cần phải quan tâm thực hiện được các Sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố để nâng cao chất lượng phối hợp thực hiện nhiệm vụ, giải quyết công việc (theo thứ tự ưu tiên) gồm có:

 
+ Nâng cao tinh thần trách nhiệm trong giải quyết công việc, phối hợp thực hiện nhiệm vụ: 85,96%.
+ Cải thiện hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị nơi làm việc: 64,91%.
+ Nâng cao năng lực giải quyết công việc của công chức: 27,2%.
 
Tổng hợp kết quả đánh giá mức độ hài lòng của các cơ quan, đơn vị trong việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ, giải quyết công việc của Sở Công Thương năm 2023: tỷ lệ hài lòng đạt 99,23% (51,54% rất hài lòng, 47,69% hài lòng), còn lại 0,77% đánh giá ở mức độ bình thường và không có sự không hài lòng. So với năm 2022, tỷ lệ hài lòng năm 2023 không tăng và không còn ý kiến không hài lòng trong việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ, giải quyết công việc.


Chi tiết kết quả khảo sát năm 2023. (Nguồn: VP Sở Công Thương tỉnh Bến Tre)Biểu đồ so sánh chỉ số hài lòng về phối hợp thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị
của năm 2023 so với năm 2022 (Nguồn: VP Sở Công Thương tỉnh Bến Tre)

 
2. Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

        Đối với nhóm tiêu chí khảo sát ý kiến: Qua khảo sát cho thấy:

- Tìm hiểu thông tin về TTHC: Qua công chức tiếp nhận hướng dẫn: 47,73% (năm 2022 là 55%); Qua phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài, mạng điện tử...): 39,77% (năm 2022: 35%); Nhờ người quen hướng dẫn: 10,23% (năm 2022: 6,67%); Đọc bảng niêm yết tại nơi tiếp nhận hồ sơ: 2,27% (năm 2022: 3,33%) không có hình thức khác.

- Số lần đi lại trong quá trình giải quyết TTHC: Đi lại 1-2 lần (83,34%), có 3,33% đi lại 3 lần và 13,33% nộp và nhận hồ sơ trực tuyến hoặc qua đường bưu điện.

- Công chức gây phiền hà, sách nhiễu trong quá trình giải quyết công việc hoặc gợi ý nộp thêm tiền ngoài phí theo quy định: tất cả phiếu khảo sát đều trả lời không có.

- Thời gian trả kết quả: 80,01% phiếu khảo sát cho biết Sở Công Thương trả kết quả đúng hẹn và sớm hẹn là 19,99%, không có trường hợp trễ hạn.

Bên cạnh đó, các tổ chức, cá nhân đề nghị Sở Công Thương cần quan tâm thực hiện tốt các nội dung theo thứ tự ưu tiên như sau để nâng cao chất lượng phục vụ trong thời gian tới:

 
+ Tiếp tục đơn giản hóa các TTHC: 34%
+ Rút ngắn thời gian giải quyết TTHC: 34%
+ Mở rộng các hình thức thông tin để người dân dễ dàng tiếp cận TTHC: 15,32%
+ Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC: 15,32%
+ Tăng tính công khai, minh bạch trong thực hiện TTHC: 6,32%
+ Cải thiện thái độ giao tiếp, tinh thần phục vụ của công chức đối với người dân: 0,9%
+ Tiếp nhận, giải quyết tốt các phản ánh, kiến nghị của người dân: 0,9%

Như vậy, 04 nội dung mà người dân đề nghị cần quan tâm nhiều nhất đó là:  tiếp tục đơn giản hóa các TTHC, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC, mở rộng các hình thức thông tin để người dân dễ dàng tiếp cận TTHC, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC. Hiện nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC là yêu cầu cấp thiết, đặc biệt là thực hiện dịch vụ công toàn trình tạo điều kiện thuận lợi giúp đơn giản TTHC, vừa giảm được thời gian giải quyết TTHC, không những tiết kiệm chi phí cho người dân mà còn nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC của cơ quan.

        Đối với nhóm tiêu chí đánh giá sự hài lòng:

- Về tiếp cận dịch vụ: Chỉ số hài lòng năm 2023 là 98,33% (gồm có: 58,75% rất hài lòng; 39,58% hài lòng); 1,67% bình thường; không có sự không hài lòng về tiếp cận dịch vụ; Tỷ lệ rất hài lòng và hài lòng của tiêu chí tiếp cận dich vụ giảm so với năm 2022 (tỷ lệ hài lòng 100%; gồm có 84,17% rất hài lòng và 15,83% hài lòng);

- Về thủ tục hành chính: Việc niêm yết, công khai đầy đủ, chính xác các TTHC đã được người dân đánh giá cao; thành phần hồ sơ và mức phí phải nộp, thời hạn giải quyết ghi trong phiếu hẹn là đúng quy định, không có ý kiến nào không hài lòng đối với thành phần hồ sơ, mức phí phải nộp và thời gian giải quyết hồ sơ. Chỉ số hài lòng năm 2023: 99% (gồm có: 34,67% rất hài lòng, 64,33% hài lòng, 1% bình thường, 0% không hài lòng). Tỷ lệ hài lòng về TTHC của năm 2023 so với năm 2022 giảm 0,67% (tỷ lệ hài lòng đạt 99,67%; gồm: 85,67% rất hài lòng; 14% hài lòng; 0,33% bình thường);

- Công chức trực tiếp giải quyết công việc: Thái độ giao tiếp lịch sự của công chức đã làm hài lòng các tổ chức, cá nhân được khảo sát. Ngoài ra, đa số tổ chức, cá nhân cũng hài lòng khi công chức chú ý lắng nghe ý kiến của người dân, tổ chức, trả lời, giải thích đầy đủ các ý kiến của người dân, hướng dẫn kê khai tận tình, chu đáo, dễ hiểu, tuân thủ đúng quy định trong công việc. Chỉ số hài lòng năm 2023: 96,11% (gồm có: 49,72% rất hài lòng, 46,39% hài lòng, 3,89% bình thường, 0% không hài lòng).

- Kết quả cung ứng dịch vụ hành chính: Hầu hết phiếu khảo sát đều hài lòng với kết quả giải quyết TTHC của Sở Công Thương, kết quả nhận được đúng quy định, có thông tin đầy đủ và chính xác. Chỉ số hài lòng năm 2023 gồm có: 65% rất hài lòng, 33,33% hài lòng, 0,67% bình thường.

- Tiếp nhận, xử lý các ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị: Hầu hết người dân đều hài lòng đối với việc tiếp nhận, xử lý các ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị của Sở Công Thương. Chỉ số hài lòng năm 2023: 100% (gồm có: 48,81% rất hài lòng, 46,43% hài lòng, 4,76% bình thường).

Như vậy, tổng hợp kết quả đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với việc giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương năm 2023: Chỉ số hài lòng đạt 97,59%, giảm 1,21% so với năm 2022 (năm 2022 đạt 98,8%).

 
Phụ lục: Chỉ số hài lòng xếp theo tứ tự các lĩnh vực. (Nguồn: VP Sở Công Thương)
 

Biểu đồ so sánh chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với việc giải quyết TTHC của năm 2023 so với năm 2022
(Nguồn: VP Sở Công Thương tỉnh Bến Tre
)

Phụ lục: Tổng hợp kết quả chỉ số hài lòng của Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của Sở Công Thương.
(Nguồn: VP Sở Công Thương tỉnh Bến Tre)
 

Biểu đồ so sánh chỉ số hài lòng của Sở Công Thương năm 2023 so với năm 2022
(Nguồn: VP Sở Công Thương tỉnh Bến Tre)

Nhìn chung, việc thực hiện khảo sát chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của Sở Công Thương đạt được vài kết quả khả quan. Nội dung khảo sát hợp lý, lựa chọn các TTHC phù hợp, giúp tổng hợp được ý kiến của tổ chức, cá nhân sát với thực tế. Chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của Sở Công Thương năm 2023 là 98,41%. Hầu hết các tiêu chí thành phần năm 2023 đều đạt kết quả mức đánh giá “rất hài lòng” và “hài lòng” chiếm tỷ lệ cao, tỷ lệ không hài lòng là 0%. Đây là kết quả tốt của tập thể cán bộ công chức, viên chức Sở Công Thương trong thực thi công vụ, đặc biệt là sự phối hợp thực hiện nhiệm vụ, giải quyết công việc với các cơ quan, đơn vị và giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp. Sự hài lòng của tổ chức, cá nhân ngày nhiều chứng tỏ rằng chất lượng phục vụ của Sở ngày càng tăng, góp phần thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, chỉ số cải cách hành chính của Sở.

Tuy nhiên, việc khảo sát hài lòng đối với doanh nghiệp chưa nhận được sự quan tâm nhiều, mặc dù việc khảo sát thực hiện bằng nhiều cách (trên Google Docs; qua đường bưu điện, gởi khảo sát qua email, tại bộ phận Một cửa), số lượng phiếu khảo sát thu về đạt so với kế hoạch. Tuy nhiên, thời gian nhận lại kết quả khảo sát lâu dẫn đến tiến độ tổng hợp kết quả khảo sát chậm hơn so với kế hoạch.

Trong thời gian tới, Sở Công Thương tiếp tục thường xuyên cập nhật, niêm yết, công khai đầy đủ 100% TTHC của Sở tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả và trên cập nhật trên trang thông tin điện tử của Sở Công Thương. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến bằng nhiều hình thức thiết thực, đơn giản, dễ hiểu để người dân, doanh nghiệp thực hiện. Bên cạnh đó, Sở sẽ phối hợp tham mưu rà soát, đơn giản hóa các TTHC nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; kiến nghị sửa đổi, bổ sung những quy định hành chính còn bất cập, khó khăn trong thực hiện. Tăng cường kiểm soát chất lượng của việc giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp, đảm bảo kết quả giải quyết TTHC đúng quy định, đầy đủ, chính xác; thực hiện nghiêm việc thông báo và xin lỗi người dân, doanh nghiệp khi giải quyết TTHC chậm, trễ. Thêm vào đó, Sở sẽ đẩy mạnh công tác đào tạo, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ công chức theo vị trí việc làm để sẵn sàng đáp ứng yêu cầu công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc./.
Tác giả: VP Sở CT

Tin cùng loại