• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Danh sách các cơ sở tự công bố sản phẩm từ ngày 09/6/2020 đến ngày 30/6/2020

(Cập nhật: 30/06/2020)