• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Đảng ủy Sở Công Thương triển khai thực hiện xây dựng “đảng bộ bốn tốt”, “Chi bộ bốn tốt”

(Cập nhật: 01/04/2024)
Nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức trong Đảng bộ Sở Công Thương; nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đảng viên; xây dựng tổ chức cơ sở đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh; làm cơ sở cho việc đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên hàng năm chất lượng hơn.
Đảng ủy xác định việc xây dựng “đảng bộ bốn tốt”, “Chi bộ bốn tốt” phải phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan và yêu cầu thực tiễn của ngành và gắn với phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”phải thật sự là nơi triển khai, thực hiện đầy đủ, khoa học các nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là điển hình trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, lãnh đạo tốt nhiệm vụ được giao để các tổ chức đảng trong toàn đảng bộ học tập, làm theo; theo đó, có bốn nội dung (1). Lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; (2). Chất lượng sinh hoạt tốt; (3). Đoàn kết, kỷ luật tốt; (4). Cán bộ, đảng viên tốt.
Về tiêu chí hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị: Tập trung lãnh đạo: xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện tốt chương trình, kế hoạch công tác của Đảng ủy, chi ủy Chi bộ. Tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chính trị; ngăn chặn các biểu hiện dao động, thiếu niềm tin, quan điểm lệch lạc, không thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng; thực hiện nhiệm vụ chính trị đám bảo tiến độ, chương trình, kế hoạch công tác của ngành, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quản lý nhà nước về công thương (Chương trình, kế hoạch công tác năm; các công việc phát sinh; các nhiệm vụ thủ trưởng cơ quan cam kết với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đăng ký đầu việc với Tỉnh ủy,....); hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng Đảng bộ Sở Công Thương, các Chi bộ trực thuộc, tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo quốc phòng – an ninh, trật tự và an toàn xã hội. Lãnh đạo đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy sáng kiến, cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu, ban hành văn bản và hiệu quả công việc; lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội (Công đoàn, Đoàn Thanh niên) hoạt động hiệu quả; duy trì cơ quan đạt chuẩn về văn hóa, an toàn về an ninh trật tự;  Hàng năm các tiêu chí về kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và những tiêu chí còn lại được đánh giá đạt cấp độ “Tốt” trở lên; kết quả đánh giá, xếp loại chính quyền, các đoàn thể trong đơn vị được xếp loại “Tốt” trở lên.
Đối với tiêu chí về chất lượng sinh hoạt tốt: Phát huy ý thức của đảng viên trong việc tham gia góp ý xây dựng các nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của Đảng bộ, chi bộ; tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình tích cực trong sinh hoạt chi bộ; thực hiện việc phân công công tác cho đảng viên theo quy định; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn số 16-HD/BTCTU, ngày 17/4/2019 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Duy trì chế độ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ định kỳ đảm bảo theo Quyết định số 707-QĐ/TU ngày 05/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ; tổ chức tốt các buổi sinh hoạt chuyên đề đảm bảo theo Hướng dẫn số 07-HD/ĐUK, ngày 19/02/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về “Nội dung sinh hoạt chuyên đề”; Thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt chi ủy, đảng ủy, sinh hoạt chi bộ, đảng bộ bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu; chất lượng sinh hoạt được nâng lên theo hướng thiết thực, hiệu quả. Đảng ủy cơ sở có kế hoạch thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, Kết luận số 18-KL/TW, việc chấp hành chế độ sinh hoạt và việc thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy viên, cán bộ khi được phân công theo dõi, hỗ trợ dự sinh hoạt chi bộ. Kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm và xử lý nghiêm túc các trường hợp vi phạm.
 Tiêu chí về đoàn kết, kỷ luật tốt: Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện tốt quy chế làm việc, mối quan hệ công tác của cấp ủy, tổ chức đảng, quy chế dân chủ ở cơ sở, nội quy của cơ quan; thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, đoàn kết thống nhất trong Đảng. Xây dựng và thực hiện đúng quy chế làm việc; bảo đảm sự thống nhất hoạt động của các thành viên trong cấp ủy, tổ chức đảng; phát huy quyền làm chủ của đảng viên và quần chúng; thực hiện tốt việc công khai, minh bạch trong các hoạt động của tổ chức đảng, của cơ quan; giữ gìn tốt sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể cấp ủy, chi bộ, cơ quan; thực hiện nghiêm Điều lệ Đảng; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm; các chủ trương, nghị quyết của Đảng và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm theo quy định; kịp thời kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, xem xét thi hành kỷ luật hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; có kế hoạch khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, vi phạm theo kết luận của cấp có thẩm quyền; xây dựng kế hoạch và thực hiện tốt công tác phòng, chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực. Hàng năm, các đảng bộ cơ sở và chi bộ phải đăng ký phấn đấu với cấp ủy cấp trên, trong đó có nội dung cam kết không có cán bộ, đảng viên tham nhũng, tiêu cực và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực,...
Tiêu chí về cán bộ, đảng viên tốt: Chấp hành tốt đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định về những điều đảng viên không được làm, công chức, viên chức không được vi phạm. Thực hiện tốt quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; đăng ký và cam kết thực hiện tốt nội dung rèn luyện, tu dưỡng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chấp hành sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đầy đủ theo đúng quy định; có ý thức tham gia đóng góp ý kiến xây dựng đảng và xây dựng mối đoàn kết trong nội bộ tốt; tuân thủ nội quy, quy chế, nguyên tắc làm việc của tổ chức; gương mẫu thực hiện nghĩa vụ của công dân và tích cực tham gia tốt các phong trào thi đua của cơ quan; tuyên truyền vận động gia đình và quần chúng nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; có mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân và cấp ủy đảng nơi cư trú; hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; có tinh thần đổi mới, năng động, sáng tạo, trách nhiệm, hiệu quả trong công việc./.
(Nguồn: VP SCT)

Tin cùng loại