• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Tham gia cuộc thi Dự án khởi nghiệp nông nghiệp đổi mới sáng tạo lần 8 – Năm 2022

(Cập nhật: 04/05/2022)
Nhằm tạo cơ hội cho các dự án khởi nghiệp phát triển sản phẩm từ tài nguyên bản địa, tham gia các chương trình xúc tiến thương mại trong và ngoài nước; hỗ trợ nâng cao nhận thức về tiêu chuẩn, tự xây dựng và thực hành các tiêu chuẩn cần thiết và phù hợp để đảm bảo kinh doanh tốt, phát triển bền vững, Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ Doanh nghiệp (BSA) phối hợp Quỹ Hỗ trợ Phát triển Thanh niên (FYE) cùng xây dựng chương trình hoạt động và tổ chức kế hoạch thực hiện cuộc thi Dự án khởi nghiệp nông nghiệp đổi mới sáng tạo lần 8 – Năm 2022.
Sở Công Thương xin thông tin về cuộc thi Dự án khởi nghiệp nông nghiệp đổi mới sáng tạo lần 8 - Năm 2022 đến các cá nhân, tập thể, doanh nghiệp, hợp tác xã, cộng đồng khởi nghiệp, biết, nghiên cứu, đăng ký tham gia (nếu phù hợp với cuộc thi).
(Đính kèm: Kế hoạch, Thể lệPhiếu đăng ký tham gia cuộc thi).
Nguồn: SCT