• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Sở Công Thương đăng ký xây dựng cơ quan văn hóa năm 2022

(Cập nhật: 25/03/2022)
Nhằm tiếp tục xây dựng, duy trì và phát triển cơ quan văn hóa theo hướng bền vững, có chiều sâu, và đạt hiệu quả thiết thực; tiếp tục việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Đồng thời, nâng cao chất lượng phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa hiệu quả gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị. Tổ chức các hoạt động văn hóa, xây dựng cơ quan xanh – sạch – đẹp; xây dựng đời sống văn hóa gắn với chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho CCVC, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của ngành Công Thương; ngày 04 tháng 3 năm 2022, Ban Vận động Xây dựng cơ quan văn hóa (Sở Công Thương) ban hành Kế hoạch xây dựng cơ quan văn hóa năm 2022. Theo đó, tập trung thực hiện 3 nhóm nội dung chính sau:

(1). Thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ
- Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả; góp phần hoàn thành xuất sắc kế hoạch công tác năm và hoàn thành các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch 268/KH-SCT ngày 11 tháng 02 năm 2022 của Sở Công Thươgn; trên 90% công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến trở lên”; thi đua thực hiện tốt Bản đăng ký thi đua thực hiện phong trào thi đua “Đồng Khởi mới năm 2022” và Kế hoạch số 227/KH-SCT, ngày 07/02/2021 của Sở Công Thương về Phát động hưởng ứng Phong trào thi đua đặc biệt "Ngành Công Thương đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19" và các văn bản khác liên quan.
- Trên 90% công chức, viên chức thường xuyên tự học hoặc theo học các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ;
- Thực hiện tốt nghĩa vụ và đạo đức của công chức, viên chức theo quy định của pháp luật;
- Nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ công phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao;
- Có sáng kiến, cải tiến quản lý; kinh nghiệm được áp dụng vào thực tiễn.

(2). Thực hiện nếp sống văn minh, môi trường văn hoá công sở:
- 100% công chức, viên chức không vi phạm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội; thực hiện tiết kiệm chống lãng phí, số còn lại không có trường hợp vi phạm nghiêm trọng;
- Công chức, viên chức không mắc các tệ nạn xã hội; không sử dụng, tàng trữ, lưu hành văn hoá phẩm độc hại; không tuyên truyền và thực hiện các hành vi mê tín, dị đoan;
- Sinh hoạt cơ quan, đơn vị nề nếp; thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc; quy chế dân chủ ở cơ sở; nội bộ đoàn kết, giúp nhau cùng tiến bộ;
- Không có công chức, viên chức và người lao động hút thuốc lá nơi công sở; không uống rượu, bia trong giờ làm việc; trang phục gọn gàng, lịch sự; cơ quan xanh, sạch, đẹp, an toàn; bài trí khuôn viên công sở theo thiết kế đã phê duyệt.
- Có 100% gia đình công chức, viên chức và người lao động tham gia đầy đủ cuộc họp Tổ nhân dân tự quản hàng tháng nơi cư trú; được công nhận đạt danh hiệu “Gia đình văn hoá” và các tiêu chí, danh hiệu lồng ghép trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”.
- Hàng năm, được Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền công nhận cơ quan an toàn về an ninh trật tự.

(3). Gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước
- Có 100% công chức nắm vững, chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; không có trường hợp vi phạm an toàn giao thông và tai nạn giao thông do lỗi chủ quan;
- Tuyên truyền, vận động 100% đảng viên, công chức, viên chức, người lao động gương mẫu và có trách nhiệm vận động gia đình, người thân không rải tiền Việt Nam, các loại tiền của người nước ngoài và vàng mã trên đường đưa tang; thực hiện nếp sống văn minh trong hoạt động văn hóa, văn nghệ cộng đồng (nhạc sống, nhạc tang, karaoke...) theo quy định, nhằm đảm bảo an ninh trật tự và bảo vệ môi trường trong đời sống cộng đồng xã hội;
- Không có người vi phạm pháp luật phải xử lý từ hình thức cảnh cáo trở lên; không có khiếu kiện vượt cấp, trái pháp luật;
- Thực hiện tốt quy chế dân chủ và cải cách hành chính; giờ làm việc có hiệu quả, quản lý và sử dụng có hiệu quả ngân sách Nhà nước và các nguồn kinh phí được giao; không để xảy ra lãng phí, tham nhũng; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng./.
Nguồn: VP Sở – SCT