• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Chương trình mỗi tuần một doanh nghiệp (tuần 2 tháng 8) - Công ty TNHH Chế Biến Dừa Lương Quới

Chương trình mỗi tuần một doanh nghiệp (tuần 2 tháng 8) - Công ty TNHH Chế Biến Dừa Lương Quới

(Cập nhật: 10/08/2020)