• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Kết quả 03 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII
Ảnh minh họa:Hội nghị tổng kết ngành Công Thương năm 2020, triển khai kế hoạch giai đoạn 2021 – 2025 và năm 2021

Kết quả 03 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII

(Cập nhật: 07/07/2021)
Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Sở Công Thương Bến Tre đã đạt được một số kết quả như sau:

1. Việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động
Sau khi tiếp nhận Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Sở Công Thương đã triển khai học tập các Nghị quyết đến toàn thể công chức, viên chức các văn bản của Trung ương, của Tỉnh về thực hiện tinh giản biên chế đến công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý (Chương trình hành động số 28-CTr/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18- NQ/TW; Đề án số 02-ĐA/TU ngày 28/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Bến Tre theo Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII…). Thông qua các hội nghị quán triệt để tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong toàn thể công chức, viên chức, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm về mục tiêu, quan điểm, ý nghĩa, yêu cầu của công tác tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội công chức, viên chức. Qua đó, nâng cao trách nhiệm, thống nhất nhận thức và hành động của mỗi công chức, viên chức trong ngành.
Ban lãnh đạo Sở đã chỉ đạo xây dựng đề án tinh giản biên chế theo trình tự, nội dung, thời gian, bảo đảm đúng đối tượng, đúng chế độ theo quy định, làm cơ sở triển khai thực hiện trong thời gian tới theo đúng kế hoạch đề ra. Trong đó, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tinh giản biên chế, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện, coi đó là tiêu chí để đánh giá người đứng đầu trong quá trình thực hiện chức trách được giao.

2. Kết quả thực hiện
* Về rà soát, hoàn thiện quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy thuộc phạm vi quản lý của cơ quan để khắc phục tình trạng trùng lắp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý
 Sở Công Thương đã phối hợp với Sở Nội vụ trong công tác rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn. Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các Quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Sở:
+ Năm 2018, Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND, ngày 24/5/2018 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bãi bỏ một số Điều của các Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các sở, ban, ngành tỉnh;
+ Năm 2020, Quyết định số 36/2020/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc sửa đổi một số điều của các Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của một số cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.
* Về sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của cơ quan theo quy định của Chính phủ (Nghị định số 107/2020/NĐ-CP, Nghị định 108/2020/NĐ-CP và Nghị định số 120/2020/NĐ-CP)
Năm 2018, thực hiện theo chủ trương tinh gọn bộ máy, Sở Công Thương đã chủ động đề xuất giảm 01 phòng Xuất nhập khẩu, số phòng hiện tại: 07 phòng; Thực hiện Quyết định 34/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương; Sở Công Thương đã phối hợp bàn giao Chi cục Quản lý thị trường (Lãnh đạo Chi cục, 02 Phòng và 06 Đội) về Bộ Công Thương, trong đó số biên chế của Chi cục vào thời điểm bàn giao: 58 biên chế (trong đó có 01 hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP).
Năm 2020, giảm 01 đơn vị sự nghiệp: thành lập Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp và Trung tâm Xúc tiến thương mại kể từ ngày 01/4/2020 theo Quyết định số 192/QĐ-UBND ngày 30/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Thực hiện giảm số lượng cấp phó của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cụ thể:
+ Giảm 01 lãnh đạo Sở (năm 2017 có 04 Phó Giám đốc Sở, hiện nay có 03 Phó Giám đốc Sở).
+ Giảm 11 lãnh đạo cấp phòng và tương đương.
* Về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Sở Công Thương
Công tác tuyển dụng công chức, viên chức theo hướng cạnh tranh gắn với vị trí việc làm: Từ ngày 30 tháng 9 năm 2017 đến nay, công chức của Sở Công Thương được tuyển dụng đúng quy trình của tỉnh (thi tuyển công chức, tiếp nhận viên chức) thông qua Sở Nội vụ. Đối với tuyển dụng viên chức, Sở Công Thương đã tổ chức xét tuyển đúng quy định trình tự theo hướng dẫn Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về việc bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (năm 2020) và Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (năm 2021).
Hàng năm, Sở Công Thương tổ chức thực hiện đánh giá công chức viên chức theo hướng dẫn của cấp trên; Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được lãnh đạo Sở quan tâm chú trọng, hàng năm Sở đều xây dựng và triển khai có hiệu quả kế hoạch đào tạo công chức viên chức.
Kết quả cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: Sở thực hiện điều động, tiếp nhận công chức viên chức, sử dụng bố trí công chức viên chức cơ bản đúng theo vị trí việc làm đã được cấp trên phê duyệt.

3. Đánh giá chung kết quả đạt được
* Về sắp xếp tổ chức bộ máy
Sở Công Thương đã tập trung rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối bên trong các tổ chức của Sở gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Trong thời gian từ ngày 30 tháng 9 năm 2017 đến nay, Sở Công Thương đã chủ động, sắp xếp tinh gọn bộ máy tổ chức Sở. Đến nay, Sở đã giảm 01 phòng (Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu) do hợp nhất vào Phòng Quản lý Thương mại, giảm 01 đơn vị trực thuộc Sở. Đồng thời, Sở Công Thương đã phối hợp bàn giao Chi cục Quản lý thị trường (Lãnh đạo Chi cục, 02 Phòng và 06 Đội) về Bộ Công Thương. Hiện nay, Sở có 07 tổ chức thuộc sở, gồm: Văn phòng, thanh tra Sở, 05 phòng chuyên môn, nghiệp vụ.
* Về quản lý và sử dụng biên chế công chức, viên chức, thực hiện tinh giản biên chế công chức, viên chức và số lượng cấp phó thuộc phạm vi quản lý của cơ quan theo quy định của Đảng, Quốc hội và Chính phủ
Sở Công Thương đã quán triệt, thực hiện nghiêm các nội dung tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW và Đề án, Kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về thực hiện tinh giản biên chế, sắp xếp lại các phòng, đơn vị thuộc theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Hàng năm, Sở phối hợp Sở Nội vụ thực hiệnrà soát các đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế. Từ ngày 30 tháng 9 năm 2017 đến nay, Sở Công Thương đã thực hiện quản lý, sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và hợp đồng lao động tương đối tốt, vẫn chưa xảy ra các vấn đề khó khăn vướng mắc. Hàng năm, Sở đều xây dựng kế hoạch biên chế của Sở, phân bổ số lượng biên chế cụ thể đến từng phòng, đơn vị; thực hiện tinh giản biên chế đúng lộ trình theo quy định đến nay đã giảm được 10% số biên chế được giao (năm 2015 biên chế được giao là 46 biên chế, năm 2021 biên chế được giao là 41 biên chế). Khi xảy ra các vấn đề khó khăn, vướng mắc, Sở sẽ xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên để thực hiện kịp thời và đúng quy định.
 
4. Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW trong các năm tiếp theo.
Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy: thực hiện công tác rà soát, sắp xếp các phòng thuộc Sở theo quy định. Số lượng biên chế tối thiểu của phòng đáp ứng theo quy định; đối với các phòng không đủ biên chế để bố trí hoặc chức năng, nhiệm vụ có tính chất tương đồng thì xem xét sáp nhập, hợp nhất; số lượng lãnh đạo cấp Phòng và tương đương thuộc Sở thực hiện theo quy định.
Tiếp tục thực hiện hiệu quả Kế hoạch tinh giản biên chế giai đoạn 2018-2021 của Sở. Đến năm 2021, thực hiện đảm bảo lộ trình tinh giản biên chế theo quy định./.
Nguồn: VP Sở – SCT