• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Đảng ủy Sở Công Thương thực hiện Chương trình số 25-CTr/TU ngày 07 tháng 10 năm 2022 của Tỉnh ủy
Đảng ủy Sở Công Thương tham gia nghiêm túc và đầy đủ các buổi học tập, quán triệt Nghị quyết. (Nguồn: VP Sở CT)

Đảng ủy Sở Công Thương thực hiện Chương trình số 25-CTr/TU ngày 07 tháng 10 năm 2022 của Tỉnh ủy

(Cập nhật: 19/12/2022)
Nhằm triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung theo Chương trình số 25-CTr/TU ngày 07 tháng 10 năm 2022 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới (Chương trình 25-CTr/TU); ngày 25/11/2022 Đảng ủy Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 278-KH/ĐU triển khai thực hiện Chương trình số 25-CT/TU; theo đó nhằm củng cố nề nếp, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, đề cao vai trò gương mẫu của đảng viên, nhất là đảng viên có chức vụ, đảng viên là người đứng đầu các cấp; Xây dựng đội ngũ đảng viên có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trong giai đoạn hiện nay; Xây dựng đội ngũ cấp ủy viên, chi ủy viên, nhất là người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực, uy tín lãnh đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, chi ủy của tổ chức cơ sở đảng; đồng thời, xác định mục tiêu cụ thể để làm căn cứ triển khai thực hiện mục tiêu cụ thể (hàng năm và đến năm 2030): Phấn đấu có 100% đảng viên và quần chúng tham gia học tập, quán triệt chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; Có 100% chi bộ trực thuộc, 100% đảng viên được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Không có đảng viên, tổ chức đảng vi phạm, bị xử lý kỷ luật. Đảng ủy xác định một số nhiệm vụ giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện: 

(1). Củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng

Rà soát công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức: Lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1046/QĐ-TTg ngày 06/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 28-KL/TW; Kết luận số 40-KL/TW và Quy định số 70-QĐ/TW của Bộ Chính trị; trong đó, quan tâm rà soát sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong theo hướng tinh gọn, hiệu lực hiệu quả (thực hiện thường xuyên);  Rà soát, phân công lại chức năng, nhiệm vụ của các phòng thuộc Sở theo quy định tại Quyết định số 33/2022/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Bến Tre (hoàn thành sau khi thống nhất về cơ cấu bên trong của tổ chức);  Xây dựng Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện hiệu quả mô hình "chi bộ bốn tốt", "đảng bộ cơ sở bốn tốt”[1] gắn với xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh; thực hiện có hiểu quả, thiết thực phong trào thi đua “Đồng khởi mới” (thực hiện định kỳ hàng năm và có đánh giá kết quả thực hiện).

Rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác:  Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và thực hiện nghiêm các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và mối quan hệ công tác của Đảng ủy bảo đảm phù hợp với thực tế và yêu cầu, nhiệm vụ mới; Các Chi bộ trực thuộc xây dựng quy chế làm việc sau đại hội đảng viên nhiệm kỳ 2022 – 2025;

Đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ:  Lãnh đạo thực hiện công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, đảng viên về tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Lãnh đạo thực hiện nghiêm Kế hoạch Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ và quản lý đảng viên theo Kế hoạch số 07-KH/ĐUK, ngày 21 tháng 10 năm 2020 của Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh  và Kế hoạch số 60-KH/ĐU, ngày 26 tháng 11 năm 2020 của Đảng ủy Sở Công Thương về nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ và quản lý đảng viên (thực hiện thường xuyên); Tăng cường sinh hoạt chuyên đề, chú trọng những vấn đề mới, cần quan tâm.

Nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, kỹ năng và nghiệp vụ công tác Đảng cho đội ngũ cấp ủy viên: Đối với công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức: chú trọng đến công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức và và ý thức nghiêm túc trong học tập; đẩy mạnh công tác đào tạo lý luận chính trị; bồi dưỡng cho đội ngũ bí thư, cấp ủy viên chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025; Các đồng chí trong Đảng ủy, Chi ủy các Chi bộ, đảng viên, nhất là đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu phải thật sự gương mẫu, nêu cao trách nhiệm đối với công tác xây dựng Đảng.

(2). Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên

Đối với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị cho đảng viên: Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (thực hiện thường xuyên); Xây dựng tư tưởng tiến công, tự lực tự cường, đổi mới sáng tạo trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, “tự soi”, “tự sửa”, đề cao danh dự, lòng tự trọng của đảng viên; thực hiện nghiêm Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Chi bộ tổ chức các đợt sinh hoạt chuyên đề xây dựng Đảng về đạo đức, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (thực hiện thường xuyên).

Công tác quản lý đảng viên; kịp thời rà soát, sàng lọc đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không đủ tư cách; nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên: Chi ủy Chi bộ tăng cường công tác quản lý đảng viên theo đúng quy định; thường xuyên kiểm tra chi bộ, đảng viên thực hiện nghiêm Quy định về trách nhiệm của đảng viên trong việc chấp hành chế độ sinh hoạt chi bộ và thực hiện nhiệm vụ được phân công. Chú trọng quản lý đảng viên, nhất là về chính trị tư tưởng, về việc lập và sử dụng các trang thông tin trên Internet, mạng xã hội và đảng viên ra nước ngoài công tác, học tập...; phối hợp thực hiện nghiêm quy định về sinh hoạt Đảng đối với đảng viên trong cơ quan khi nghỉ chế độ hưu trí nhằm góp phần khắc phục tình trạng tùy tiện, buông lỏng quản lý và thực hiện không đúng quy định về nộp hồ sơ đảng viên khi chuyển sinh hoạt Đảng;

Thường xuyên rà soát, sàng lọc, kiên quyết đưa đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng; kịp thời chấn chỉnh đối với đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ, đảng viên không thực hiện đúng quy định về chuyển sinh hoạt Đảng; đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước; đảng viên thiếu gương mẫu, uy tín thấp. Thực hiện nghiêm quy định về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú (thực hiện thường xuyên).

Cấp ủy, chi bộ thực hiện tốt việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên, bảo đảm mọi đảng viên trong chi bộ được phân công công tác phù hợp với trình độ, năng lực, sức khỏe; đồng thời, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên. Mỗi đảng viên phải xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để chi ủy, chi bộ kiểm tra, giám sát, làm cơ sở để kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cuối năm (thực hiện thường xuyên).

Chú trọng trong công tác đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên hiệu quả, đúng thực chất; khắc phục triệt để tình trạng nể nang, né tránh trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá, xếp loại đảng viên; phát hiện, khen thưởng, nhân rộng những tấm gương đảng viên xuất sắc, tiêu biểu trên các lĩnh vực; kịp thời nhắc nhở, giáo dục, giúp đỡ đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ hoặc khi có khuyết điểm, vi phạm. Tăng cường kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm để xử lý kịp thời, nghiêm minh theo đúng quy định (thực hiện thường xuyên).

Nâng cao trách nhiệm trong công tác phát triển đảng viên; xây dựng và thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát triển đảng viên. Chú trọng nâng cao chất lượng phát triển đảng viên; tạo môi trường thuận lợi để quần chúng giác ngộ lý tưởng, có động cơ trong sáng, rèn luyện, phấn đấu vào Đảng; đẩy mạnh bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng những đoàn viên, hội viên ưu tú (thực hiện thường xuyên).

Phân công thực hiện: Bí thư các Chi bộ; Ủy ban kiểm tra đảng ủy; Đảng ủy viên phụ trách tổ chức đảng; Đảng ủy viên phụ trách tuyên giáo.

(3). Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng:

Tập trung lãnh đạo, cụ thể hóa Kế hoạch số 100-KH/ĐUK, ngày 01 tháng 11 năm 2022 của Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp về thực hiện Kết luận số 34-KL/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030”, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hàng năm bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm.
Coi trọng tự kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng; kết hợp kiểm tra, giam sát thường xuyên với kiểm tra, giám sát chuyên đề. Nội dung tập trung thực hiện tốt phương châm “lãnh đạo nội dung gì thì kiểm tra, giám sát nội dung đó” để thúc đẩy quá trình thực hiện và kịp thời bổ sung nhiệm vụ, giải pháp mới phù hợp với tình hình thực tế; thực hiện Điều lệ Đảng, chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ, sinh hoạt Đảng, thực hiện nhiệm vụ công tác, trách nhiệm nêu gương; Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; triển khai, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, đề án thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp và nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương (thực hiện thường xuyên).
Định kỳ hàng năm, tổ chức đăng ký phấn đấu với cấp ủy cấp trên, trong đó có nội dung cam kết không có cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật về hành vi tham nhũng, tiêu cực và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực (thực hiện thường xuyên).

Đảng ủy giao Bí thư các chi bộ triển khai nội dung Kế hoạch đến toàn thể đảng viên trong Chi bộ nhằm tạo thống nhất chung trong nhận thức và hành động về ý nghĩa tầm quan trọng của việc tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới;  Ủy ban kiểm tra Đảng ủy kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Kế hoạch gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh ủy.
Nguồn: VP Sở – SCT