• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Đảng ủy Sở Công Thương lãnh đạo tổ chức thành công đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 – 2025
Hình ảnh tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở CT Nguồn: VP Sở CT Bến Tre (Nguồn: Vp Sở - SCT)

Đảng ủy Sở Công Thương lãnh đạo tổ chức thành công đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 – 2025

(Cập nhật: 19/12/2022)
Xác định Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2022-2025 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng tại các Chi bộ. Qua đó, nhằm kiểm điểm, đánh giá sự lãnh đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua; Đồng thời, phân tích rõ những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và những kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện nghị quyết, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới; Tiếp thu Kế hoạch số 96-KH/ĐUK ngày 18 tháng 8 năm 2022 của Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh về Kế hoạch Đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, đảng ủy bộ phận nhiệm kỳ 2022 – 2025; Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc và chọn Chi bộ Nghiệp vụ để tổ chức Đại hội điểm. 

Để công tác tổ chức đại hội của các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đảm bảo đúng yêu cầu, nội dung theo quy định, Đảng ủy đã thống nhất phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy theo dõi, chỉ đạo công tác chuẩn bị Đại  hội của các chi bộ.

Công tác chuẩn bị văn kiện và các văn bản liên quan phục vụ Đại hội được chuẩn bị khá tốt, các nội dung trong văn kiện đã được lấy ý kiến trong cuộc họp chi bộ và chi ủy đã hoàn chỉnh văn kiện trước khi trình đại hội. Về nhân sự: Đảm bảo về tiêu chuẩn, cơ cấu (tính kế thừa, về cơ bản trong chi ủy có nữ). Nhân sự dự kiến đưa vào chi ủy nhiệm kỳ mới đều được sự thống nhất của Đảng ủy. Công tác chuẩn bị các điều kiện phục vụ đại hội: Được chuẩn bị khá tốt, đảng viên đại hội có ý thức trách nhiệm, ý thức chính trị tốt, mỗi đảng viên dự Đại hội đều xác định rõ trách nhiệm trong việc đóng góp vào thành công chung của Đại hội.

Kết quả  03/03 chi bộ trực thuộc đã tổ chức thành công đại hội, 100% các chi bộ đã thực hiện đảm bảo các nội dung: Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022; đề ra Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng chi bộ trong nhiệm kỳ 2022-2025; kiểm điểm vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022; đồng thời, thảo luận báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022; Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng chi bộ trong nhiệm kỳ 2022 - 2025 và báo cáo kiểm điểm vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của chi ủy; thực hiện Bầu chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025. Kết quả bầu chi ủy: Tổng số Chi ủy viên: 09, không tăng so với nhiệm kỳ trước, trong đó số chi ủy viên khóa trước tiếp tục tái cử: 05.

Nhìn chung, công tác tổ chức đại hội được các chi ủy chi bộ chuẩn bị nghiêm túc. Cấp ủy các chi bộ có tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Đảng ủy chuẩn bị tốt Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy lấy ý kiến đóng góp của đảng viên trong Chi bộ. Do vậy báo cáo thể hiện khá đầy đủ, toàn diện các mặt công tác của Chi bộ trong nhiệm kỳ, kiểm điểm của cấp ủy nghiêm túc gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4; gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Chi bộ và đơn vị. Các báo cáo đóng góp ý kiến vào văn kiện các chi bộ triển khai nghiêm túc, nhiều ý kiến đóng góp khá cụ thể, chi tiết, có tính phát hiện, tính xây dựng cao.

Chi ủy các chi bộ đã xây dựng kịch bản điều hành tốt, phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Đoàn Chủ tịch Đại hội các chi bộ khi điều hành Đại hội cơ bản đã bám sát kịch bản điều hành Đại hội đúng trình tự, tạo không khí Đại hội trang trọng, nghiêm túc.Thư ký các đại hội tổng hợp ghi chép tốt, trình bày Nghị quyết trước Đại hội mạch lạc, rõ ràng thể hiện được các mục tiêu, chỉ tiêu phấn đấu và quyết tâm của Đại hội. Việc tổ chức bầu cử cấp uỷ các chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 được chuẩn bị kỹ về nhân sự tham gia, do vậy 3/3 Chi bộ triển khai thực hiện các khâu, các bước bầu cử đảm bảo đúng quy chế bầu cử trong Đảng, thể hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ trong bầu cử; 100% Đại hội các chi bộ đã bầu được cấp uỷ nhiệm kỳ 2022 – 2025 đúng với phương án nhân sự đã được Đảng uỷ phê chuẩn. Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 2025 đã diễn ra và thành công tốt đẹp đúng định hướng và sự chỉ đạo của Đảng ủy, không khí chính trị sau Đại hội các chi bộ tốt.
Nguồn: VP Sở – SCT