• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Chuyên mục Kinh tế Công thương ngày 27/11/2020 "Hoạt động khuyến công - xúc tiến thương mại hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững"

Chuyên mục Kinh tế Công thương ngày 27/11/2020 "Hoạt động khuyến công - xúc tiến thương mại hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững"

(Cập nhật: 29/11/2020)