• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Chuyên mục Kinh tế Công thương ngày 25/12/2020 "Hoạt động ngành Công Thương Bến Tre một năm nhìn lại"

Chuyên mục Kinh tế Công thương ngày 25/12/2020 "Hoạt động ngành Công Thương Bến Tre một năm nhìn lại"

(Cập nhật: 28/12/2020)