• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Các quy hoạch, đề án

Ngày 21 tháng 5 năm 2014, UBND tỉnh Bến Tre ký ban hành Quyết định số 983/QĐ-UBND v/v  Phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025. ...
Ngày 11 tháng 10 năm 2013, UBND tỉnh Bến Tre ký ban hành Quyết định số 1832/QĐ-UBND v/v  phê duyệt chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh các làng nghề tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tinh giai đoạn 2013 - 2020 ...
Ngày 23 tháng 8 năm 2011, Bộ Công Thương ký ban hành Quyết định số 4529/QĐ-BCT về Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011 - 2015 có xét đến năm 2020...
Ngày 04/10/2012, UBND tỉnh Bến Tre ban hành Quyết định số 1895/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án định hướng phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn, công nghiệp ưu tiên trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2020 và một số chính sách khuyến khích phát triển. ...
Ngày 04/10/2012, UBND tỉnh Bến Tre ban hành Quyết định số 1896/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án phát triển công nghiệp chế biến nông sản, thủy sản, thực phẩm tỉnh Bến Tre hướng đến năm 2020 ...
Mục tiêu quy hoạch: Tập trung phát triển các ngành công nghiệp thuộc thế mạnh, có lợi thế cạnh tranh, trong đó chú trọng đầu tư công nghiệp chế biến dừa và chế biến thủy sản là hai ngành công nghiệp chủ lực chi phối đến sự phát triển công nghiệp của tỉnh; khuyến khích sản xuất các sản phẩm xuấ...