• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Tổng hợp chính sách hỗ trợ doanh nghiệp ngành công thương

(Cập nhật: 03/10/2016)
TT Tên Văn bản Nơi ban hành Ngày ban hành Hiệu lực thi hành
I Văn bản Trung ương
1 Nghị định số 45/2012/NĐ-CP về khuyến công Thủ tướng chính phủ 21/5/2012 Còn hiệu lực
2 Thông tư số 46/2012/TT-BCT Thông tư quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công Bộ Công thương 28/12/2012 Còn hiệu lực
3 Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BTC-BCT hướng dẫn trình tự lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công địa phương Bộ tài chính – Bộ Công Thương 18/02/2014 Còn hiệu lực
4 Quyết định số 1288/QĐ-TTg quyết định phê duyệt Chương trình khuyến công quốc gia đến năm 2020 Thủ tướng chính phủ 01/8/2014 Còn hiệu lực
5 Thông tư số 26/2014/TT-BCT quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu Bộ Công Thương 28/8/2014 Còn hiệu lực
6 Thông tư liên tịch số 221/2012/TTLT-BTC-BCT hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020 Bộ tài chính – Bộ Công Thương 24/12/2012 Còn hiệu lực
7 Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg quyết định về việc ban hành quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia Thủ tướng chính phủ 15/11/2010 Còn hiệu lực
8 Thông tư số 171/2014/TT-BTC hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện chương trình xúc tiến thương mại quốc gia Bộ Tài chính 14/11/2014 Còn hiệu lực
9 Nghị định số 111/2015/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ Thủ tướng chính phủ 03/11/2015 Còn hiệu lực
10 Thông tư số 55/2015/TT-BCT Quy định trình tự, thủ tục xác nhận ưu đãi và hậu kiểm ưu đãi đối với Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển Bộ Công Thương 30/12/2015 Còn hiệu lực
11 Quyết định số 37/2011/QĐ-TTg quyết định về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam Thủ tướng chính phủ 29/6/2011 Còn hiệu lực
12 Quyết định số 24/2014/QĐ-TTg quyết định về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện sinh khối tại Việt Nam Thủ tướng chính phủ 24/3/2014 Còn hiệu lực
II Văn bản địa phương
1 Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Bến Tre UBND tỉnh Bến Tre 14/7/2015 Còn hiệu lực
2 Quyết định số 418/QĐ-UBND quyết định ban hành Chương trình khuyến công trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016-2020 UBND tỉnh Bến Tre 29/02/2016 Còn hiệu lực
3 Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình Xúc tiến thương mại tỉnh Bến Tre UBND tỉnh Bến Tre 28/6/2016 Còn hiệu lực
4 Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND Ban hành chính sách ưu đãi đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre UBND tỉnh Bến Tre 29/9/2011 Còn hiệu lực
5 Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Bến Tre UBND tỉnh Bến Tre 30/01/2015 Còn hiệu lực
6 Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bến Tre UBND tỉnh Bến Tre 04/012019 Còn hiệu lực
7 Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quy trình đầu tư và chính sách ưu đãi đầu tư xây dựng mới các chợ trên địa bàn tỉnh Bến Tre UBND tỉnh Bến Tre 22/01/2013 Đang chờ văn bản thay thế
8 Quyết định 1448/QĐ-UBND năm 2015 bãi bỏ một phần Quyết định 02/2013/QĐ-UBND về quy trình đầu tư và chính sách ưu đãi đầu tư xây dựng mới các chợ trên địa bàn tỉnh Bến Tre UBND tỉnh Bến Tre 27/07/2015 Còn hiệu lực