• EMAIL:
  sct@bentre.gov.vn
 • ĐIỆN THOẠI:
  0275.3822 365- 3822 251
 • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
  Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
  0275.6281888 - 0275.3822403
Sơ kết 3 năm thực hiện Đề án Văn hóa công vụ và đề xuất xây dựng văn bản quy định về Văn hóa công vụ
Sở Công Thương Bến Tre giải quyết hồ sơ doanh nghiệp tại Trung tâm phục vụ hành chính công (Nguồn: Văn phòng SCT)

Sơ kết 3 năm thực hiện Đề án Văn hóa công vụ và đề xuất xây dựng văn bản quy định về Văn hóa công vụ

(Cập nhật: 26/04/2022)
Thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ, Sở Công Thương báo cáo Sơ kết 3 năm thực hiện Đề án Văn hóa công vụ với những kết quả đạt được cụ thể như sau:

Việc rà soát, sửa đổi các quy định liên quan đến văn hóa công vụ: Hiện nay, Sở Công Thương không ban hành riêng văn bản triển khai thực hiện Đề án văn hóa công vụ mà chủ yếu bổ sung vào nội quy, quy chế làm việc để quán triệt đến toàn thể CCVC cơ quan triển khai thực hiện một cách đồng bộ; đồng thời, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Việc tuyên truyền về văn hóa công vụ cho công chức, viên chức: Việc tuyên truyền, phổ biến các nội dung của văn hóa công vụ cho CCVC tại đơn vị được thực hiện bằng nhiều hình thức khác nhau như: tại các cuộc họp giao ban, hội nghị CCVC và qua hệ thống điều hành văn bản VNPT- Ioffice,…Qua đó, đã nâng cao nhận thức về tinh thần, thái độ làm việc, chuẩn mực giao tiếp, ứng xử, đạo đức lối sống của toàn thể CCVC của cơ quan.

Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về kỷ luật, kỷ cương hành chính tại cơ quan, đơn vị: Sở đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức. Đồng thời, thành lập Tổ Công tác về kiểm tra công vụ để tăng cường kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ, công vụ của công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan. Kết quả kiểm tra cho thấy đa số công chức, viên chức đã chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương, nội quy, quy chế của cơ quan; có thái độ lịch sự, niềm nở, nhã nhặn trong thi hành nhiệm vụ, công vụ; có ý thức, trách nhiệm trong giải quyết công việc của tổ chức, công dân.

Kết quả thực hiện Thi đua - Khen thưởng cho công chức, viên chức trong thực hiện văn hóa công vụ: Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động; rèn luyện, nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của công chức, viên chức và người lao động; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xây dựng hình ảnh đội ngũ công chức, viên chức gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, tận tình, thân thiện. Ngay từ đầu năm, Sở đã tổ chức ký kết giao ước thi đua; phát động phong trào thi đua trong toàn thể công chức, viên chức; ban hành các Quyết định kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng và phát động các phong trào thi đua cho công chức, viên chức và người lao động thi đua thực hiện cũng như đề ra giải pháp, tiêu chuẩn thi đua, hình thức khen thưởng và tiến độ thực hiện để tổ chức triển khai thực hiện.

Ngoài ra, việc cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến: Sở Công Thương đã thực hiện nghiêm túc việc công bố, công khai TTHC, kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết đúng theo các quy định hiện hành. 100% các TTHC Sở Công Thương đã thực hiện tích hợp, liên kết với Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh để công khai đầy đủ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương trên Trang thông tin điện tử của Sở tại địa chỉ http://congthuongbentre.gov.vn và Cổng thành phần của Sở tại địa chỉ http://sct.bentre.gov.vn.

Nhìn chung, việc triển khai thực hiện Đề án Văn hóa công vụ luôn nhận được sự quan tâm của Lãnh đạo Sở và đồng thuận cao của CCVC nên việc triển khai thực hiện gặp nhiều thuận lợi. Qua thời gian triển khai thực hiện, tinh thần, thái độ làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật của CCVC có nhiều chuyển biến tích cực, hình thành phong cách ứng xử chuẩn mực của CCVC, nhất là đối với người dân luôn nhẹ nhàng, lắng nghe, chia sẻ; việc ứng xử trong nội bộ cơ quan luôn đảm bảo tính thứ bậc hành chính rõ ràng.

Hơn nữa. việc triển khai thực hiện Đề án Văn hóa công vụ gắn liền với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh; qua đó, phần lớn CCVC không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, lối sống; luôn thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; không sa vào các tệ nạn xã hội; chấp hành nghiêm giờ giấc làm việc và nội quy, quy chế cơ quan. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin tại các Phòng, Ban, đơn vị đã mang lại kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân, tổ chức.

Tuy nhiên, hiện nay còn một số ít công chức, viên chức chưa phát huy hết tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được phân công; một số trường hợp chưa thực hiện nghiêm về thời giờ làm việc.

Trong thời gian tới, Sở Công Thương tiếp tuc đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Đề án Văn hóa công vụ; các quy định, chỉ thị về nêu gương, kỷ cương, kỷ luật của Đảng và nhà nước nhằm nâng cao nhận thức về tinh thần, thái độ làm việc, các chuẩn mực giao tiếp, ứng xử, đạo đức lối sống cho công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ góp phần tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực hiệu quả của nền công vụ. Tiếp tục thực hiện Quy chế Văn hóa công sở và Quy tắc ứng xử của viên chức và người lao động.

Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan, đơn vị; nâng cao hiệu quả các hoạt động nhằm ngăn chặn, phòng, chống, đẩy lùi các biểu hiện tiêu cực. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lý nghiêm những công chức, viên chức có hành vi vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính; vi phạm nội quy, quy chế của cơ quan, quy tắc ứng xử; có hành vi nhũng nhiễu, cửa quyền, gây phiền hà cho tổ chức, công dân. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những công chức, viên chức có thành tích, gương mẫu trong thực hiện văn hóa công vụ.
Nguồn: VP Sở – SCT

Tin cùng loại