• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Phát động phong trào thi đua năm 2024 ngành Công Thương Bến Tre
Ký kết Giao ước thi đua năm 2024 giữa Giám đốc Sở và Chủ tịch Công đoàn Sở Công Thương

Phát động phong trào thi đua năm 2024 ngành Công Thương Bến Tre

(Cập nhật: 18/03/2024)
Ngày 15/3/2024, Sở Công Thương tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và người lao động (CC,VC-LĐ) năm 2024. Ông Nguyễn Văn Bé Sáu – Giám đốc Sở và ông Bùi Văn Quang - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở Công Thương đồng chủ trì hội nghị, với sự tham dự của lãnh đạo Công đoàn Viên chức tỉnh cùng tất cả CCVC-LĐ Sở Công Thương.


Năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng, là năm tăng tốc thực hiện đạt hiệu quả cao nhất các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và cũng là năm thứ tư tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Dự báo tình hình chung trong nước và tỉnh vẫn tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức ảnh hưởng rất lớn đến mục tiêu, giải pháp tăng trưởng kinh tế - xã hội trong thời gian tới của tỉnh nói chung và ngành Công Thương nói riêng.
Căn cứ Chỉ thị số 02/CTLT-BCT-CĐCT ngày 23 tháng 01 năm 2024 của Bộ Công Thương về tổ chức phong trào thi đua năm 2024; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 19 tháng 02 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ  phát  triển kinh tế - xã hội năm 2024 và Kế hoạch số 300/KH-SCT ngày 06 tháng 02 năm 2024 của Sở Công Thương về thực hiện nhiệm vụ ngành Công thương năm 2024, Sở Công Thương phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn ngành Công Thương năm 2024 thông qua ký kết Giao ước thi đua giữa Giám đốc Sở Công Thương với Chủ tịch Công đoàn cơ sở, tập trung vào một số nội dung chính:
- Phát động phong trào thi đua “Lao động giỏi”, "Lao động sáng tạo", hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 của ngành, cụ thể: Phấn đấu thực hiện giá trị sản xuất CN-TTCN đạt 42.500 tỷ đồng (giá so sánh 2010), tăng 8,44% so với ước thực hiện năm 2023. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 70.540 tỷ đồng, tăng 11,55% so ước thực hiện năm 2023. Kim ngạch xuất khẩu đạt 1.750 triệu USD, tăng 14,38% so với ước thực hiện năm 2023; kim ngạch nhập khẩu đạt 500 triệu USD. Phấn đấu đưa vào khai thác 115 MW điện gió.
- Phong trào thi đua thực hiện tốt chủ đề năm của Tỉnh ủy “Dân chủ - Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển”, tiếp tục thực hiện phương châm hành động  của UBND tỉnh “Chính quyền mạnh, trách nhiệm cao, sáng tạo, phục vụ nhân dân và đồng hành cùng doanh nghiệp”, trong đó Sở Công Thương tiếp tục lấy phát triển công nghiệp chế biến và công nghiệp năng lượng là động lực tăng trưởng; phát triển thương mại là mũi nhọn.
- Đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học, xây dựng đề án, chương trình, kế hoạch, các văn bản quy phạm pháp luật… đảm bảo đúng nội dung, tiến độ và chất lượng (theo chương trình kế hoạch phê duyệt hàng năm).
- Vận động CCVC tiên phong nâng cao trách nhiệm công vụ, công chức, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; rà soát, đơn giản các loại TTHC, đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, duy trì và nâng cao thứ hạng các chỉ số cải cách hành chính, DDCI của sở; cải tiến lề lối, phong cách và thái độ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí.
- Phát động toàn thể CCVC tiếp tục hưởng ứng thực hiện phong trào thi đua "Đồng Khởi mới" nhằm động viên CCVC thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XI tỉnh, theo phương châm "Hai chân-Ba mũi" với nội dung cụ thể; khơi dậy và phát huy ý chí, khát vọng vươn lên của CCVC nhằm triển khai thực hiện phong trào thi đua đạt kết quả.
- Nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ CCVC đạt chuẩn theo quy định; đào tạo, bồi dưỡng nhằm từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức theo tiêu chuẩn chức danh.
 - Triển khai có hiệu quả Luật thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022 trong toàn ngành. Tiếp tục tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới từ phong trào thi đua, bảo đảm việc khen thưởng được thực hiện chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, có tác dụng động viên, nêu gương.
Phong trào thi đua năm 2024 được thực hiện thường xuyên, liên tục cả năm công tác. Lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở phối hợp chặt chẽ với các đoàn th trong đơn vị tổ chức đăng ký thi đua cho cá nhân và tập thể năm 2024 để phong trào thi đua thật sự phát huy tác dụng và đi vào chiều sâu./.     
(Nguồn: Xuyên-SCT)    


Tin cùng loại