• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Kết quả Đại hội XI Đảng bộ tỉnh Bến Tre
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bến Tre khóa 11, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội.

Kết quả Đại hội XI Đảng bộ tỉnh Bến Tre

(Cập nhật: 18/11/2020)
Nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân nắm được diễn biến và kết quả Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, cũng như các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vu, giải pháp cụ thể cần triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn tài liệu “Thông tin tuyên truyền Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025”.