• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Xây dựng Kế hoạch xác định chỉ số đo lường sự hài lòng của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của Sở Công Thương tỉnh Bến Tre năm 2023
Cán bộ Sở Công Thương tỉnh Bến Tre đang thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm Hành chính công. (Nguồn: Kim Đơn-VP Sở CT)

Xây dựng Kế hoạch xác định chỉ số đo lường sự hài lòng của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của Sở Công Thương tỉnh Bến Tre năm 2023

(Cập nhật: 23/10/2023)
Nhằm đánh giá một cách khoa học và khách quan chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính trực thuộc Sở Công Thương tỉnh Bến Tre đối với việc giải quyết thủ tục hành chính thuộc ngành, trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị. Qua đó, nắm bắt được nhu cầu, mong muốn của các cơ quan, đơn vị; người dân, tổ chức để có những biện pháp cải tiến, nâng cao chất lượng phục vụ đáp ứng sự hài lòng của người dân, tổ chức, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị. Theo Kế hoạch, Sở Công Thương tỉnh Bến Tre sẽ xác định các tiêu chí đo lường, đối tượng, nôi dung khảo sát và xây dựng phiếu khảo sát. Cụ thể:

1. Xác định các tiêu chí đo lường sự hài lòng: Tiêu chí để đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức gồm 05 nội dung cơ bản tạo nên chất lượng dịch vụ công. Trên cơ sở các tiêu chí này phân tích thành các tiêu chí thành phần để đo lường gồm: tiếp cận dịch vụ; Thủ tục hành chính; Công chức trực tiếp giải quyết công việc; Kết quả cung ứng dịch vụ hành chính công; Tiếp nhận, xử lý các ý kiến phản ánh, kiến nghị.
 

2. Xác định đối tượng, nội dung, quy mô khảo sát: Đối tượng khảo sát chia làm 02 nhóm:

        + Nhóm 1: Các Sở, Ban ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện/thành phố. Nội dung sẽ khảo sát sự hài lòng trong việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ, giải quyết công việc. Quy mô khảo sát là 26 phiếu; trong đó Sở, ban ngành tỉnh là 17 phiếu; Ủy ban nhân dân các huyện/thành phố là 09 phiếu.

        + Nhóm 2: Các tổ chức, cá nhân có thực hiện thủ tục hành chính tại Sở Công Thương trong năm 2023. Nội dung: khảo sát sự hài lòng đối với việc giải quyết các thủ tục hành chính. Quy mô khảo sát là 60 phiếu. Trong đó: lĩnh vực xuất nhập khẩu (10 phiếu); lĩnh vực an toàn thực phẩm (10 phiếu); lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước - nhóm thủ tục hành chính cấp giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu (20 phiếu); lĩnh vực xúc tiến thương mại (20 phiếu).

        Sau khi xác định các tiêu chí, đối tượng, nội dung, Sở Công Thương thực hiện xây dựng phiếu khảo sát riêng cho mỗi nhóm đối tượng để đảm bảo thu thập đầy đủ thông tin cho việc tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả khảo sát.

        Tùy theo đối tượng khảo sát, Sở Công Thương thực hiện khảo sát dưới nhiều hình thức khác nhau. (1) Khảo sát trực tuyến thông qua Hệ thống văn bản điều hành; Hộp thư điện tử; đăng tải lên trang Thông tin điện tử, Cổng thành phần của Sở hoặc thông qua các công cụ khảo sát trực tuyến Google Forms,.. (2) Trực tiếp phát phiếu khảo sát cho tổ chức, cá nhân thực hiện tại Bộ phận Một cửa – Trung tâm phục vụ Hành chính công. (3) Gửi phiếu khảo sát qua đường bưu điện cho tổ chức, cá nhân kèm theo phong bì dán sẵn tem để tổ chức, cá nhân gửi trả phiếu sau khi đã đánh giá xong. Theo đó, Nhóm 1 sẽ thực hiện khảo sát trực tuyến và Nhóm 2 sẽ thực hiện khảo sát bằng cả 3 hình thức.

          Sau khi tổng hợp các phiếu (thực hiện trong tháng 10/2023) và có kết quả khảo sát, Sở Công Thương sẽ báo cáo và công bố chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân lên Trang Thông tin điện tử và Cổng thành phần của Sở. Đồng thời, Sở sẽ đề xuất các giải pháp hoàn thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ công nhằm phục vụ tổ chức, cá nhân ngày càng tốt hơn./.
Tác giả: Kim Đơn-VP Sở CT

Tin cùng loại