• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Phát động hưởng ứng Phong trào thi đua đặc biệt "Ngành Công Thương đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19"

(Cập nhật: 25/03/2022)
Nhằm triển khai thực hiện Quyết định số 3082/QĐ-BCT ngày  31 tháng 12 năm 2021 của Bộ Công Thương về Phong trào thi đua đặc biệt "Ngành Công Thương đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19". Vừa qua, Sở Công Thương đã ban hành kế hoạch phát động thi đua nhằm kêu gọi toàn thể công chức, viên chức người lao động và ngành Công Thương triển khai thực hiện tốt các nội dung thi đua đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19:

- Thực hiện tốt các nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định, Kết luận của Đảng, Nhà nước và Bộ Công Thương về công tác phòng, chống đại dịch COVID-19. Triển khai toàn diện, quyết liệt, mạnh mẽ và hiệu quả các giải pháp, tập trung mọi nguồn lực để kiểm soát tốt hơn đại dịch COVID-19. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu tại đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, thực hiện các nhiệm vụ để đáp ứng yêu cầu cấp bách của công tác phòng, chống đại dịch. Thực hiện tốt các nội dung của ngành tại Kế hoạch số 6820/KH-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

- Thi đua phát huy sáng kiến, giải pháp ổn định sản xuất kinh doanh, kiểm soát, bình ổn thị trường, đảm bảo cung ứng hàng hóa, hoạt động xuất nhập khẩu thông suốt….thúc đẩy tăng năng suất lao động và hiệu quả công tác, huy động các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống đại dịch, góp phần phục hồi sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội. Thủ trưởng các phòng, đơn vị theo nhiệm vụ được phân công triển khai thực hiện nghiêm các nội dung ký kết trách nhiệm công việc giữa Chủ tịch UBND tỉnh với ngành Công Thương (năm 2022 và giai đoạn 2021 – 2025); Kế hoạch của ngành về thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP (Kế hoạch 128/KH-SCT ngày 17 tháng 01 năm 2022) và Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ (Kế hoạch 187/KH-SCT ngày 25 tháng 01 năm 2022).

- Thi đua góp phần đảm bảo an sinh xã hội, việc làm, chăm lo sức khỏe và đời sống nhân dân; tiếp tục có biện pháp thiết thực, cụ thể hỗ trợ cho người dân, người lao động, người sử dụng lao động nhất là ở vùng có dịch vượt qua khó khăn trong đại dịch. Thi đua triển khai hiệu quả, an toàn Chiến lược vắc xin phòng dịch COVID-19 nhằm đạt tỷ lệ miễn dịch toàn ngành.

- Thi đua đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng chống đại dịch Covid-19; tuyên truyền sâu rộng để công chức, viên chức, chống  đại dịch do Bộ Công Thương triển khai. Tăng cường cung cấp, tuyền truyền đến tổ chức, cá nhân biết và sử dụng dịch vụ công trực tuyến; hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác chuyển đổi số, ứng dụng thương mại điện tử.

Nhằm tạo động lực triển khai thực hiện tốt các nội dung phát động thi đua, đề nghị thủ trưởng các phòng, đơn vị trong phạm vị trách nhiệm được phân cộng triển khai thực hiện các nội dung sau:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện tốt các biện pháp, tuân thủ quy định trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Qua đó, nhằm nâng cao nhận nhận thức của công chức, viên chức và người lao động trong Ngành, sẵn sáng hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành.

- Phát huy tinh thần trách nhiệm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, ưu tiên nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tuyên truyền, giáo dục; mở chuyên trang, chuyên mục về biểu dương gương điển hình trong công tác phòng, chống dịch, những cách àm hay trong công tác phòng, chống dịch nhằm tạo sức lan tỏa, tiếp thêm sức mạnh và niềm tin vào cuộc chiến chống đại dịch; kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các vi phạm về phòng, chống dịch./.
Nguồn: VP Sở – SCT