• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Thông tin về khôi phục thông quan hàng hóa tại cặp cửa khẩu Ma Lù Thàng (Việt Nam) - Kim Thủy Hà (Trung Quốc)

(Cập nhật: 21/06/2022)

Sở Công Thương có nhận văn bản số 1223/SCT-QLTM ngày 10 tháng 6 năm 2022 của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu về việc thông tin về khôi phục thông quan hàng hóa tại cặp cửa khẩu Ma lù Thàng (Việt Nam) – Kim Thủy hà (Trung Quốc) (Xem nội dung văn bản tại đây)

Sở Công Thương tỉnh Bến Tre thông tin đến doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh:
1. Thời gian thông quan hàng hóa tại cửa khẩu Ma Lù Thàng: Bắt đầu từ ngày 24/5/2022.
2. Về quy trình thực hiện thông quan theo Phương án thiết lập vùng xanh an toàn với dịch bệnh Covid-19 trong xuất nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu Ma Lù Thàng của UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành.
(Phương án số 1680/PA-UBND ngày 23/5/2022 ca UBND tỉnh Lai Châu kèm theo)
Nguồn: SCT