• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Sở Công Thương họp xét duyệt đề án khuyến công tỉnh đợt 1 năm 2020
Họp Hội đồng xét duyệt đề án khuyến công tỉnh đợt 1 năm 2020

Sở Công Thương họp xét duyệt đề án khuyến công tỉnh đợt 1 năm 2020

(Cập nhật: 17/08/2020)
Ngày 03 và 05 tháng 8 năm 2020, tại Phòng họp Sở Công Thương, Hội đồng xét duyệt đề án khuyến công tổ chức họp xét duyệt các đề án khuyến công tỉnh đợt 1 năm 2020 do Ông Trần Văn Đấu, Phó Giám đốc Sở Công Thương, Phó Chủ tịch hội đồng - Chủ trì cuộc họp.

Theo danh mục các đề án khuyến công tỉnh năm 2020 được xét duyệt gồm 21 đề án. Các đơn vị thụ hưởng đã xây dựng đề án, trình Hội đồng xét duyệt cụ thể nội dung, mức kinh phí hỗ trợ.
Hội đồng tổ chức họp xét duyệt đợt 1 gồm 09 đề án khuyến công tỉnh. Nhận xét chung về các đề án: Phù hợp về đối tượng, ngành nghề, điều kiện để được hỗ trợ từ kinh phí khuyến công; phù hợp với mức chi cho hoạt động khuyến công theo Quyết định 08/2019/QĐ-UBND ngày 23/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy chế Quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Bến Tre và Quyết định 04/2020/QĐ-UBND ngày 03/3/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế Quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Bến Tre theo Quyết định 08/2019/QĐ-UBND ngày 23/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Hội đồng cũng trao đổi làm rõ các nội dung trong đề án, đánh giá tính khả thi, xem xét về nội dung và mức kinh phí hỗ trợ. Hội đồng thống nhất đề xuất hỗ trợ 08/09 đề án khuyến công trình hội đồng xét duyệt trong đợt 1 năm 2020 với kinh phí hỗ trợ 1 tỷ 962 triệu đồng.
Nội dung và mức kinh phí hỗ trợ cụ thể cho từng đề án (Phụ lục kèm theo).
Tuy nhiên, cần chỉnh sửa đầy đủ nội dung thuyết minh đề án theo góp ý của các thành viên hội đồng để trình Sở Tài chính thẩm định kinh phí hỗ trợ.
Riêng đề án “Đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất khô. HKD Nhật Hàn. Ấp Tân An, xã Thạnh Phước, huyện Bình Đại”. Hội đồng nhận thấy đề án đầu tư có quy mô tương đối lớn. Đề nghị viết lại thuyết minh đề án, làm rõ nhu cầu đầu tư, sự cần thiết, phương án triển khai thực hiện, giải  pháp về bảo vệ môi trường,… thể hiện được tính khả thi của đề án để trình hội đồng xét duyệt lần sau.
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bến Tre căn cứ kết quả cuộc họp hỗ trợ hoàn chỉnh các đề án; triển khai thực hiện, hoàn thành các thủ tục nghiệm thu thanh quyết toán đúng theo quy định sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
                                                   Nguồn: P.QLCN - SCT