• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Kết quả kiểm tra các đề án được hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công năm 2018
Xưởng may Cty Công ty TNHH SX-TM-DV Phát Thành chi nhánh 3- huyện Giồng Trôm

Kết quả kiểm tra các đề án được hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công năm 2018

(Cập nhật: 31/10/2019)

Nhằm đánh giá hiệu quả hỗ trợ các đề án khuyến công, Sở Công Thương đã tiến hành kiểm tra thực tế các đề án khuyến công được hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công năm 2018, thời gian từ ngày 05/9/2019 đến ngày 01/10/2019. Kết quả như sau:

Trong năm 2018, nguồn vốn khuyến công tỉnh và khuyến công quốc gia đã hỗ trợ 18 đề  án (khuyến công quốc gia 05 đề  án, khuyến công tỉnh 13 đề  án) vốn khuyến công đã hỗ trợ 2.818 triệu đồng, huy động nguồn vối đối ứng của doanh nghiệp 9.577 triệu đồng để đầu tư máy móc, thiết bị mở rộng phát triển sản xuất bao gồm các nhóm ngành: chế biến các sản phẩm từ dừa (09 đề  án), cơ khí- sửa chữa tàu biển (04 đề  án); may mặc (02 đề  án); phân bón (01 đề  án); chế biến thực phẩm (01 đề  án), ngành nghề khác (01 đề  án). Giải quyết việc làm cho khoảng 677 lao động, với lương trung bình khoảng 06 triệu đồng/người/tháng. Trong đó:

Nguồn vốn khuyến công quốc gia hỗ trợ 05 đề án với kinh phí 975 triệu đồng, thu hút vốn đối ứng của doanh  nghiệp 3.920 triệu đồng hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất chế biến các sản phẩm dừa. Qua kiểm tra có 04 đơn vị sản xuất kinh doanh ổn định, công suất sản lượng đều tăng, đạt hiệu quả của đề án, ứng dụng có hiệu quả máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất, đóng góp vào sự phát triển ngành dừa tại địa phương;  01 đơn vị Đoàn kiểm tra không liên hệ được với doanh nghiệp để khảo sát, kiểm tra thực tế.

Nguồn vốn khuyến công tỉnh hỗ trợ 13 đề  án, tổng kinh phí hỗ trợ 1.843 triệu đồng, thu hút vốn đối ứng của doanh nghiệp 5.657 triệu đồng Trong đó, có 12 đơn vị đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất và 01 đơn vị đầu tư nâng cấp hệ thống xử lý nước thải. Qua kiểm tra các đơn vị đang hoạt động ổn định, sản xuất kinh doanh có hiệu quả, giải quyết tốt việc làm cho lao động tại địa phương, chất lượng sản phẩm được nâng cao, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường, sản xuất sử dụng nguồn nguyện liệu tại địa phương là các đề  án hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất các sản phẩm từ dừa; các đề  án giải quyết được việc làm cho lao động nông thôn như may mặc, cơ khí và nhóm ngành khác… Công suất, sản lượng, chất lượng sản phẩm đều tăng; các đơn vị hỗ trợ đã phát huy được hiệu quả của nguồn vốn khuyến công, có nhu cầu tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất.

Hoạt động khuyến công năm 2018 tập trung hỗ trợ đầu tư phát triển ngành chế biến dừa của tỉnh (8/18 đề  án) để hỗ trợ sâu rộng vào phát triển các sản phẩm chế biến từ dừa: chỉ xơ dừa-mụn dừa, mỹ phẩm dừa, thạch dừa, kẹo dừa;  hỗ trợ các ngành may mặc, ngành cơ khí, sữa chữa tàu biển, …đã góp phần giải quyết việc làm, hỗ trợ phát triển kinh tế địa phương, góp phần hỗ trợ công nghiệp nông thôn phát triển.

Qua kiểm tra các thiết bị hỗ trợ đầu tư đang vận hành tốt, được sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả. Có 05/18 đơn vị sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao,  có định hướng tiếp tục đầu tư máy móc thiết bị mới trong sản xuất và có nhu cầu được hỗ trợ vốn khuyến công trong thời gian tới.

Nguồn vốn khuyến công đã tập trung hỗ trợ rộng cho ngành dừa, mang lại hiệu quả tích cực góp phần quảng bá, nâng cao vị thế các sản phẩm địa phương trên thị trường trong và ngoài nước của các doanh nghiệp.

Tuy nhiên, hiện nay đa số cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh có quy mô nhỏ và siêu  nhỏ, nên còn chậm đổi mới ứng dụng máy móc thiết bị, phương thức sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ, khó khăn trong việc khuyến khích đầu tư cải tiến công nghệ, ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất. Một số đơn vị hoạt động sản xuất chưa đạt hiệu quả cao, do ảnh hưởng của thị trường, sản phẩm chưa có sức cạnh tranh.

Qua đợt kiểm tra đánh giá hiệu quả các đề án khuyến công đã hỗ trợ, Đoàn kiểm tra cũng có đề xuất, kiến nghị như sau:

Hàng năm cần tổ chức khảo sát, kiểm tra, đánh giá hiệu quả các đề  án sau khi hỗ trợ đầu tư và thường xuyên theo dõi các cơ sở/doanh nghiệp trong thời gian thực hiện hợp đồng đề  án, nhằm đảm bảo việc sử dụng vốn khuyến công đúng mục đích, có hiệu quả. Trường hợp các cơ sở/doanh nghiệp ngừng hoạt động hoặc sử dụng thiết bị hỗ trợ đầu tư không đúng mục đích của đề  án phải có báo cáo, đề xuất hướng xử lý.

Đối với đề án khuyến công chưa tiến hành kiểm tra thực tế, đề nghị Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN tiếp tục theo dõi, liên hệ với doanh nghiệp nắm tình hình, đánh giá hiệu quả đầu tư máy móc thiết bị đã hỗ trợ. Báo cáo về phòng Quản lý công nghiệp (Sở Công Thương) để theo dõi.

Phổ biến sâu rộng chính sách khuyến công đến các đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh để khuyến khích các đơn vị sản xuất đầu tư ứng dụng đổi mới máy móc thiết bị tiên tiến, thụ hưởng từ các chính sách khuyến công.

Hàng năm Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN cần tích cực phối hợp với các địa phương trong việc lựa chọn những đề  án để hỗ trợ vốn khuyến công. Lưu ý lựa chọn những đề  án thật sự có nhu cầu, có trọng tâm, hoạt động có hiệu quả góp phần thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển. 

                 Nguồn:KC-SCT